Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Ośrodki Czasowego Pobytu

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel konkursu, odbiorcy zadań, rodzaje zadań

Celem konkursu ofert jest wsparcie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci w okresie prenatalnym i dalszym okresie wychowawczym.

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego:

•    rodzice i opiekunowie oczekujący na narodziny dziecka z niepełnosprawnością,

•    rodzice i opiekunowie  oraz ich najbliższe otoczenie po porodzie dziecka, a także w dalszym jego procesie wychowawczym;

•    osoby wskazane w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ich najbliższe otoczenie.

W ramach konkursu przewiduje się sfinansowanie uruchomienia i prowadzenia  Ośrodków  Czasowego Pobytu, które świadczyłyby łącznie wsparcie w zakresie:

• usługi wsparcia w postaci doradztwa oraz terapii dla rodziców i opiekunów oczekujących na narodziny dziecka  z niepełnosprawnością oraz rodziców i opiekunów po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością.

• usługi przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci i podopiecznych z  niepełnosprawnością jako formy wsparcia w odciążeniu ich od codziennych obowiązków, związanych z opieką nad dziećmi lub podopiecznymi z niepełnosprawnościami – dopuszcza się różne formy realizacji w/w wsparcia – np. opieka wytchnieniowa całodobowa, weekendowa, dzienna, doraźna, stacjonarna lub wyjazdowa.

W ramach niniejszego konkursu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza na realizację zadań wskazanych powyżej środki BWD w wysokości 2 000 000 zł.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty należy składać od 24.11.2022 r. do 16.12.2022r. włącznie.

Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00

Przy składaniu wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie przewodnim należy wpisać nazwę „Konkurs na rzecz ON – Ośrodki Czasowego Pobytu” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej (I i II sposób) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego albo data wpływu oferty w wersji elektronicznej w postaci pliku, który powinien zostać podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym przez reprezentanta oferenta, przesłanej na platformie ePUAP (III i IV sposób) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
O dacie złożenia wersji papierowej decyduje data wpływu do urzędu, a NIE data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane inną niż wyżej wymieniona drogą.

Reklama