Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 23.12.2022 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Sportu i Igrzysk Europejskich
Łączny budżet 2,196 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 2 196 000 zł. 

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania:

1)    Organizacja na terenie województwa małopolskiego, ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego (realizacja programu Ministra Sportu i Turystyki) w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2010 i młodszych - Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów z roczników 2008, 2009 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 2003 i młodszych - Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM:

a) Igrzyska Dzieci -zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 108 000 zł;

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej -zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 108 000 zł;

c) Licealiada Młodzieży - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 90 000 zł;

d) Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i  LM - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 30 000 zł.

2)    Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z klubów i stowarzyszeń województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 900 000 zł.

3)    Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski w formie zgrupowań i konsultacji oraz ich udział w eliminacjach i finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 960 000 zł.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie:

a)    w przypadku zadań wyszczególnionych w pkt. 1a, 1b, 1c, 2, 3 - nie wcześniej niż 28 stycznia 2023 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023 roku;

b)    w przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 1d 

  • nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 roku, a kończyć nie później niż 31 października 2023 roku.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, jednak nie wcześniej, niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania, określonego w umowie. Z innych środków finansowych pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określa umowa.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2065/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2022 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem konkursu.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2022-12-23   

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2022-12-23   

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Sportu i Igrzysk Europejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – tytuł zadania: np. „Igrzyska Dzieci”. 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – tytuł zadania: np. „Igrzyska Dzieci”.

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie do 27 stycznia 2023 r. 

Reklama