Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach lokalnego sytemu wsparcia w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Nabór od 06.12.2022 do 16.01.2023 14:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 260 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach lokalnego sytemu wsparcia w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Zadanie publiczne realizowane poprzez prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia mieści się  w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii #Warszawa2030 cel operacyjny 2.3. Korzystamy z usług blisko domu. Standard  Lokalnego Systemu Wsparcia opisany jest w Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Założeniem konkursu jest poszerzenie dotychczasowej oferty adresowanej do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin o zajęcia edukacyjne, profilaktyczne opiekuńczo-wychowawcze korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne. Efektem działań ma być m.in. polepszanie wyników nauczania, podniesienie frekwencji w szkole, nabywanie kompetencji społecznych. Ma to być osiągnięte poprzez organizację nowych działań, które poprzez zintegrowanie z dotychczasową ofertą, pozwolą na osiągnięcie ww. efektów.

Konieczne jest, aby działania realizowane w projekcie były planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany. Niezbędnym elementem działań w ramach lokalnego systemu wsparcia powinny być funkcjonujące już wcześniej Placówki Wsparcia Dziennego lub np.: streetworking.

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru określonego do ogłoszenia:

 1. zagrożona wykluczeniem społecznym,
 2. zamieszkująca lub przebywająca na ww. obszarze,
 3. pozostająca poza instytucjonalnym systemem wsparcia,
 4. rodzice lub opiekunowie prawni.

Co najmniejodbiorców programu będą stanowić dzieci i młodzież wskazane przez szkoły podstawowe wymienione w do ogłoszenia.

 

Formy:

Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań m.in.: edukacyjnych (przede wszystkim pozaszkolnych), profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, socjalnych lub innych nowatorskich działań, przy wsparciu działań z zakresu pedagogiki ulicy. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym.

    Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 1. Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin zamieszkujących dzielnicę Wawer na mikroobszarze wskazanym w załączniku nr 5 do ogłoszenia, np. wokół szkoły, w określonym obszarze ulic (w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań).
 2. Co najmniej 50 % odbiorców programu będą stanowiły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wymienionych w załączniku nr 4 do ogłoszenia (w ofercie należy wskazać szkoły, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz procentowo określić grupę docelową).
 3. Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu, pedagogiki podwórkowej (w tym wyłanianie lokalnych liderów).
 4. Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadania zleceniobiorcy będą zobowiązani do podpisania w ciągu dwóch miesięcy trójstronnych umów ze szkołami, które zostały włączone do realizacji zadania, oraz z Urzędem Dzielnicy Wawer, na terenie której będzie realizowane działanie. Ramowy wzór ww. umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 5. Określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu oraz liczby uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 6. Określenie w ofercie liczby uczestników w podziale na: objętych wsparciem incydentalnym (poniżej 20h/semestr lub 40h/rok), regularnym (20-150h/semestr lub 40-300h/rok) i intensywnym (powyżej150h/semestr lub powyżej 300h/rok).
 7. Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie. Rekrutacja powinna odbyć się w porozumieniu z OPS, placówkami oświatowymi oraz pomocowymi.
 8. Diagnoza potrzeb każdego uczestnika na początku realizacji zadania i dostosowanie intensywności wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 9. Program powinien mieć charakter dwuwymiarowy, tzn. być skierowany zarówno do uczniów najsłabszych (nastawienie na promocję do następnej klasy), a także do dzieci zdolnych, które ze względu na sytuację rodzinną nie mogą rozwijać swoich umiejętności (wskazanych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców oraz organizacje partnerskie); wykorzystanie przy pracy z dziećmi i młodzieżą oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej m.st. Warszawy.
 10. Zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, domów, sąsiadów), działania angażujące społeczność lokalną.
 11. Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS, placówki wsparcia dziennego, poradnie, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, kurator, inni) - utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji dzieci i młodzieży.
 12. Prowadzenie dokumentacji programu – listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć, inne, z wykorzystaniem Bazy Monitorującej, a w przypadku braku dostępu do Bazy Monitorującej prowadzenie elektronicznej dokumentacji umożliwiającej określenie stopnia osiągnięcia celów projektu na podstawie wskazanych mierników.
 13. Przedstawienie spójnej metody zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.
 14. Zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy (z wyłączeniem wyjazdów dla dzieci i młodzieży).
 15. Działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów muszą być spójne i stanowić jedną całość.
 16. Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła).
 17. Określenie efektywności działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do grupy docelowej.
 18. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami, dlatego możliwe jest włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystentura-rodzinna2

 

UWAGA:

W ramach realizacji projektu nie będzie finansowana:

podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej,

- wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne nie będące kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

- zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama