Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 30.12.2022 15:30
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: (+48) 68 456 49 65 lub w Wydziale Oświaty i Spraw społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pok. 209 lub wysyłając e-mail na adres: oswiata@um.zielona-gora.pl.
Łączny budżet 255 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

I.      Rodzaj i formy zadania.

Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego i letniegodzieci i młodzieży mogą być wykonywane poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą, w szczególności w formie obozów, kolonii, półkolonii.

II.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1.     Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 255 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2.     Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Termin składania ofert.

1.     Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306, w terminach:

1)   wypoczynek zimowy – AKCJA ZIMA’2023 – do dnia 30 grudnia 2022 roku w godz. pracy urzędu.

2)   wypoczynek letni – AKCJA LATO’2023 – do dnia 14 kwietnia 2023 roku, w godz. pracy urzędu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

2.     Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe” - „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.plz działu„Konkursy ofert” .

Reklama