Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2023 rok

Reklama
Nabór od 12.12.2022 do 03.01.2023 12:00
Referat Promocji i Kultury
Łączny budżet 134 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 134 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miejski w Mosinie, Referat Promocji i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie gminy Mosina na 2023 rok.

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Nazwa zadania publicznego wraz z planowaną wysokością środków na jego realizację

Do otwartego konkursu ofert mogą być zgłaszane zadania z zakresu:

 1. pomocy społecznej – planowana kwota przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2023 roku - 35.500,00 zł;
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki - planowana kwota przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2023 roku 70.000,00 zł;
 3. porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa – planowana kwota  przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2023 roku - 15.000,00 zł;
 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych- planowana kwota przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2023 roku - 7.500,00 zł;
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego- planowana kwota  przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2023 roku - 6.000,00 zł.

  Planowane kwoty przeznaczone na dotacje w ramach konkursu zostały zawarte w projekcie budżetu Gminy Mosina na 2023 r.

 

Ad.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą obejmować np.:

 1. pomoc żywnościową rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 2. inne formy wsparcia dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym przygotowanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy;
 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalność na rzecz wspierania rodziny w tym szkolenia i warsztaty;
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu pomocy społecznej.

 

Ad.2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, mogą obejmować np.:

 1. organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych, w tym przeglądy twórczości amatorskiej;
 2. edukację kulturalną;
 3. kultywowanie i promocję twórczości artystycznej;
 4. działalność kulturalną związaną z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działania z zakresu edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży;
 6. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki.

 

Ad.3 Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, mogą obejmować np.:

 1. organizację wspólnych działań jednostek OSP, jednostek wykwalifikowanych w bezpieczeństwie ruchu drogowego, szkoleń i seminariów;
 2. zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa;
 3. organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy;
 4. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z  zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

Ad.4 Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, mogą obejmować np.:

 1. wspieranie procesów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 3. prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu niwelowanie barier w zakresie kontaktu z przyrodą, zwierzętami oraz poruszania się i funkcjonowanie w dużym mieście;
 4. działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia;
 5. edukację w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowych postaw społecznych;
 6. edukację w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym działania mające na celu edukację w zakresie ładu krajobrazowego, architektonicznego, funkcjonalnego, rewitalizacji;
 7. zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. działania rozwijające i wspierające edukację patriotyczną i tożsamość narodową oraz lokalną dzieci i młodzieży;
 9. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Ad.5 Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, mogą obejmować np.:

 1. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno – szkoleniowych
 2. prowadzenie działań o charakterze informacyjno - edukacyjnych społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska;
 3. ochrona dziedzictwa przyrodniczego, tworzenie ogrodów, eko - zakątków itp.;
 4. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

  Jeżeli oferent przewiduje składanie ofert dotyczących różnych zadań, należy złożyć odrębne oferty na poszczególne zadania.

  Typ zlecenia realizacji zadania publicznego: wsparcie realizacji zadań z zakresu określonego w ust. 1, pkt. a, ppkt. 1-5, na terenie Gminy Mosina, realizowanych od 19 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama