Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 30.12.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Włącznik.

Potrzeba realizacji zadania pojawiła się podczas tworzenia polityki młodzieżowej m.st. Warszawy oraz wprost wynika z badania pt. Warszawski pracownik młodzieżowy, zrealizowanego w ramach opracowywania narzędzi wdrażających politykę. Polityka i badania wskazują, że warto włączyć młodzież we współdecydowanie o miejskich instytucjach, w szczególnie w zakresie oferty kierowanej do młodych warszawiaków, a zarazem należy wesprzeć pracowników miejskich instytucji w uzupełnieniu kompetencji, które umożliwią im partycypacyjną współpracę z młodzieżą. 

 • Projekt jest pilotażem, który ma przyczynić się do wypracowania i przetestowania pomysłu przygotowującego miejskie instytucje do włączania na stałe młodzieży w życie instytucji, w tym w szczególności we współdecydowanie o programie kierowanym do młodzieży, charakterze instytucji i in. Głównym założeniem pilotażu jest stworzenie realnej przestrzeni do partycypacji młodych i przygotowanie instytucji i pracowników młodzieżowych do prowadzenia procesów włączających młodych warszawiaków we współdecydowanie o instytucji. 
 • Zadanie w kolejnych edycjach będzie planowo realizowane na większą skalę.
 • Projekt powinien zakładać co najmniej komponent teoretyczny (wiedzowy) skierowany co najmniej do pracowników młodzieżowych (przedstawicieli miejskich instytucji) oraz praktyczny skierowany do instytucji (zrealizowanie próbnego procesu włączającego).  Z przeprowadzonego badania Warszawski pracownik młodzieżowy (link do raportu: https://dzialam.um.warszawa.pl/baza-wiedzy) wynika, że tematami ważnymi dla przedstawicieli miejskich instytucji mogą być m.in.:
  • inicjowanie pracy z młodzieżą – współtworzenie bezpiecznej przestrzeni
  • pomysł na młodzież w instytucji, włączanie młodzieży w życie instytucji,
  • skuteczna komunikacja międzypokoleniowa - jak rozmawiać z młodzieżą,
  • wspieranie i wzmacnianie młodych w rozumieniu społeczeństwa, w którym żyją
  • włączanie młodzieży w środowisko lokalne instytucji. 
  • Kształtowanie strategii oraz programu instytucji
 • Istotnym elementem projektu  powinien być namysł instytucji nad realnym obszarem partycypacji młodych oraz nakreślenie ram, w jakich możliwe i wskazane jest włączanie młodzieży we współdecydowanie. 
 • Instytucje biorące udział w projekcie powinny na koniec projektu móc wskazać, w jakim obszarze chciałyby zwiększać wpływ młodych ludzi na życie instytucji, oraz przedstawić dalsze plany działań w tym zakresie.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą odpowiednio:

 • co najmniej 3 miejskie instytucje (na przykład: szkoły, instytucje kultury, inne placówki oświatowe, miejsca aktywności lokalnej) kierujące działania do młodzieży w wieku 13-26 lat. Każda z instytucji powinna być zlokalizowana w innej dzielnicy i reprezentować inny typ instytucji.
 • co najmniej 10 przedstawicieli miejskich instytucji (w tym: dyrektorów, pracowników, pracowników młodzieżowych) biorących udział w podnoszeniu kompetencji i umiejętności;
 • pośrednio uczestnikami projektu będzie co najmniej 15 młodych warszawiaków zaangażowanych w procesy partycypacyjne w instytucjach

Ważne aspekty realizowanego działania:

 • Rekrutacja instytucji do projektu powinna być otwarta i umożliwiać wzięcie udziału instytucjom o różnym charakterze działalności oraz doświadczeniu we włączaniu młodzież w życie placówki
 • Projekt jest pilotażem, przy planowaniu form należy uwzględnić takie, które będą możliwe przy realizacji na większą skalę.
 • Jednym z rezultatów działania powinno być przygotowanie wspólnie z uczestnikami podsumowania zawierającego refleksję, jakie elementy projektu były sukcesem, a jakie wymagają modyfikacji i dlaczego, oraz rekomendacje do realizacji podobnego zadania w przyszłości;
 • Projekt powinien zakończyć się merytorycznym spotkaniem podsumowującym, którego celem powinno być pokazanie rezultatów projektu, zaprezentowanie wszystkim uczestnikom procesów zrealizowanych również w innych instytucjach oraz docenienie jego uczestników;
 • W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych.

 

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego: 1. Odpowiedzialna wspólnota oraz dokumentu Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, w szczególności priorytetu Uczestnictwo młodych w życiu miasta i troska o dorosłych pracujących z młodzieżą i na jej rzecz.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 

 • Realizacji zadania zgodnie z zapisami polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (dokument dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm);
 • Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Zespołem Polityki Młodzieżowej, w tym wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. nt. założeń polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. Dokument jest dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm
 • Organizacji dla uczestników projektu spotkania o polityce młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Profilu Młoda Warszawa na Facebooku oraz strony internetowej dzialam.um.warszawa.pl/mloda-warszawa;
 • Umieszczenia informacji o polityce młodzieżowej na stronie internetowej organizacji/projektu oraz na wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania;
 • Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez m.st. Warszawa;
 • Opracowania strony graficznej materiałów informacyjnych i promocyjnych w oparciu o identyfikację graficzną polityki młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Realizowania zadania z uwzględnieniem wszystkich aktualnych, w danym momencie, wymogów i zaleceń epidemiologicznych, a sposób realizacji zadania będzie na bieżąco uzgadniany ze Zleceniodawcą.
 • Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub,
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie. 

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

 

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez

Potrzeba realizacji zadania pojawiła się podczas tworzenia polityki młodzieżowej m.st. Warszawy oraz wprost wynika z badania pt. Warszawski pracownik młodzieżowy, zrealizowanego w ramach opracowywania narzędzi wdrażających politykę. Polityka i badania wskazują, że warto włączyć młodzież we współdecydowanie o miejskich instytucjach, w szczególnie w zakresie oferty kierowanej do młodych warszawiaków, a zarazem należy wesprzeć pracowników miejskich instytucji w uzupełnieniu kompetencji, które umożliwią im partycypacyjną współpracę z młodzieżą. 

 • Projekt jest pilotażem, który ma przyczynić się do wypracowania i przetestowania pomysłu przygotowującego miejskie instytucje do włączania na stałe młodzieży w życie instytucji, w tym w szczególności we współdecydowanie o programie kierowanym do młodzieży, charakterze instytucji i in. Głównym założeniem pilotażu jest stworzenie realnej przestrzeni do partycypacji młodych i przygotowanie instytucji i pracowników młodzieżowych do prowadzenia procesów włączających młodych warszawiaków we współdecydowanie o instytucji. 
 • Zadanie w kolejnych edycjach będzie planowo realizowane na większą skalę.
 • Projekt powinien zakładać co najmniej komponent teoretyczny (wiedzowy) skierowany co najmniej do pracowników młodzieżowych (przedstawicieli miejskich instytucji) oraz praktyczny skierowany do instytucji (zrealizowanie próbnego procesu włączającego).  Z przeprowadzonego badania Warszawski pracownik młodzieżowy (link do raportu: https://dzialam.um.warszawa.pl/baza-wiedzy) wynika, że tematami ważnymi dla przedstawicieli miejskich instytucji mogą być m.in.:
  • inicjowanie pracy z młodzieżą – współtworzenie bezpiecznej przestrzeni
  • pomysł na młodzież w instytucji, włączanie młodzieży w życie instytucji,
  • skuteczna komunikacja międzypokoleniowa - jak rozmawiać z młodzieżą,
  • wspieranie i wzmacnianie młodych w rozumieniu społeczeństwa, w którym żyją
  • włączanie młodzieży w środowisko lokalne instytucji. 
  • Kształtowanie strategii oraz programu instytucji
 • Istotnym elementem projektu  powinien być namysł instytucji nad realnym obszarem partycypacji młodych oraz nakreślenie ram, w jakich możliwe i wskazane jest włączanie młodzieży we współdecydowanie. 
 • Instytucje biorące udział w projekcie powinny na koniec projektu móc wskazać, w jakim obszarze chciałyby zwiększać wpływ młodych ludzi na życie instytucji, oraz przedstawić dalsze plany działań w tym zakresie.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą odpowiednio:

 • co najmniej 3 miejskie instytucje (na przykład: szkoły, instytucje kultury, inne placówki oświatowe, miejsca aktywności lokalnej) kierujące działania do młodzieży w wieku 13-26 lat. Każda z instytucji powinna być zlokalizowana w innej dzielnicy i reprezentować inny typ instytucji.
 • co najmniej 10 przedstawicieli miejskich instytucji (w tym: dyrektorów, pracowników, pracowników młodzieżowych) biorących udział w podnoszeniu kompetencji i umiejętności;
 • pośrednio uczestnikami projektu będzie co najmniej 15 młodych warszawiaków zaangażowanych w procesy partycypacyjne w instytucjach

Ważne aspekty realizowanego działania:

 • Rekrutacja instytucji do projektu powinna być otwarta i umożliwiać wzięcie udziału instytucjom o różnym charakterze działalności oraz doświadczeniu we włączaniu młodzież w życie placówki
 • Projekt jest pilotażem, przy planowaniu form należy uwzględnić takie, które będą możliwe przy realizacji na większą skalę.
 • Jednym z rezultatów działania powinno być przygotowanie wspólnie z uczestnikami podsumowania zawierającego refleksję, jakie elementy projektu były sukcesem, a jakie wymagają modyfikacji i dlaczego, oraz rekomendacje do realizacji podobnego zadania w przyszłości;
 • Projekt powinien zakończyć się merytorycznym spotkaniem podsumowującym, którego celem powinno być pokazanie rezultatów projektu, zaprezentowanie wszystkim uczestnikom procesów zrealizowanych również w innych instytucjach oraz docenienie jego uczestników;
 • W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych.

 

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego: 1. Odpowiedzialna wspólnota oraz dokumentu Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, w szczególności priorytetu Uczestnictwo młodych w życiu miasta i troska o dorosłych pracujących z młodzieżą i na jej rzecz.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 

 • Realizacji zadania zgodnie z zapisami polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (dokument dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm);
 • Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Zespołem Polityki Młodzieżowej, w tym wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. nt. założeń polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. Dokument jest dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm
 • Organizacji dla uczestników projektu spotkania o polityce młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Profilu Młoda Warszawa na Facebooku oraz strony internetowej dzialam.um.warszawa.pl/mloda-warszawa;
 • Umieszczenia informacji o polityce młodzieżowej na stronie internetowej organizacji/projektu oraz na wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania;
 • Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez m.st. Warszawa;
 • Opracowania strony graficznej materiałów informacyjnych i promocyjnych w oparciu o identyfikację graficzną polityki młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Realizowania zadania z uwzględnieniem wszystkich aktualnych, w danym momencie, wymogów i zaleceń epidemiologicznych, a sposób realizacji zadania będzie na bieżąco uzgadniany ze Zleceniodawcą.
 • Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub,
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie. 

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

 

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez

Potrzeba realizacji zadania pojawiła się podczas tworzenia polityki młodzieżowej m.st. Warszawy oraz wprost wynika z badania pt. Warszawski pracownik młodzieżowy, zrealizowanego w ramach opracowywania narzędzi wdrażających politykę. Polityka i badania wskazują, że warto włączyć młodzież we współdecydowanie o miejskich instytucjach, w szczególnie w zakresie oferty kierowanej do młodych warszawiaków, a zarazem należy wesprzeć pracowników miejskich instytucji w uzupełnieniu kompetencji, które umożliwią im partycypacyjną współpracę z młodzieżą. 

 • Projekt jest pilotażem, który ma przyczynić się do wypracowania i przetestowania pomysłu przygotowującego miejskie instytucje do włączania na stałe młodzieży w życie instytucji, w tym w szczególności we współdecydowanie o programie kierowanym do młodzieży, charakterze instytucji i in. Głównym założeniem pilotażu jest stworzenie realnej przestrzeni do partycypacji młodych i przygotowanie instytucji i pracowników młodzieżowych do prowadzenia procesów włączających młodych warszawiaków we współdecydowanie o instytucji. 
 • Zadanie w kolejnych edycjach będzie planowo realizowane na większą skalę.
 • Projekt powinien zakładać co najmniej komponent teoretyczny (wiedzowy) skierowany co najmniej do pracowników młodzieżowych (przedstawicieli miejskich instytucji) oraz praktyczny skierowany do instytucji (zrealizowanie próbnego procesu włączającego).  Z przeprowadzonego badania Warszawski pracownik młodzieżowy (link do raportu: https://dzialam.um.warszawa.pl/baza-wiedzy) wynika, że tematami ważnymi dla przedstawicieli miejskich instytucji mogą być m.in.:
  • inicjowanie pracy z młodzieżą – współtworzenie bezpiecznej przestrzeni
  • pomysł na młodzież w instytucji, włączanie młodzieży w życie instytucji,
  • skuteczna komunikacja międzypokoleniowa - jak rozmawiać z młodzieżą,
  • wspieranie i wzmacnianie młodych w rozumieniu społeczeństwa, w którym żyją
  • włączanie młodzieży w środowisko lokalne instytucji. 
  • Kształtowanie strategii oraz programu instytucji
 • Istotnym elementem projektu  powinien być namysł instytucji nad realnym obszarem partycypacji młodych oraz nakreślenie ram, w jakich możliwe i wskazane jest włączanie młodzieży we współdecydowanie. 
 • Instytucje biorące udział w projekcie powinny na koniec projektu móc wskazać, w jakim obszarze chciałyby zwiększać wpływ młodych ludzi na życie instytucji, oraz przedstawić dalsze plany działań w tym zakresie.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą odpowiednio:

 • co najmniej 3 miejskie instytucje (na przykład: szkoły, instytucje kultury, inne placówki oświatowe, miejsca aktywności lokalnej) kierujące działania do młodzieży w wieku 13-26 lat. Każda z instytucji powinna być zlokalizowana w innej dzielnicy i reprezentować inny typ instytucji.
 • co najmniej 10 przedstawicieli miejskich instytucji (w tym: dyrektorów, pracowników, pracowników młodzieżowych) biorących udział w podnoszeniu kompetencji i umiejętności;
 • pośrednio uczestnikami projektu będzie co najmniej 15 młodych warszawiaków zaangażowanych w procesy partycypacyjne w instytucjach

Ważne aspekty realizowanego działania:

 • Rekrutacja instytucji do projektu powinna być otwarta i umożliwiać wzięcie udziału instytucjom o różnym charakterze działalności oraz doświadczeniu we włączaniu młodzież w życie placówki
 • Projekt jest pilotażem, przy planowaniu form należy uwzględnić takie, które będą możliwe przy realizacji na większą skalę.
 • Jednym z rezultatów działania powinno być przygotowanie wspólnie z uczestnikami podsumowania zawierającego refleksję, jakie elementy projektu były sukcesem, a jakie wymagają modyfikacji i dlaczego, oraz rekomendacje do realizacji podobnego zadania w przyszłości;
 • Projekt powinien zakończyć się merytorycznym spotkaniem podsumowującym, którego celem powinno być pokazanie rezultatów projektu, zaprezentowanie wszystkim uczestnikom procesów zrealizowanych również w innych instytucjach oraz docenienie jego uczestników;
 • W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych.

 

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego: 1. Odpowiedzialna wspólnota oraz dokumentu Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, w szczególności priorytetu Uczestnictwo młodych w życiu miasta i troska o dorosłych pracujących z młodzieżą i na jej rzecz.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 

 • Realizacji zadania zgodnie z zapisami polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (dokument dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm);
 • Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Zespołem Polityki Młodzieżowej, w tym wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. nt. założeń polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. Dokument jest dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm
 • Organizacji dla uczestników projektu spotkania o polityce młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Profilu Młoda Warszawa na Facebooku oraz strony internetowej dzialam.um.warszawa.pl/mloda-warszawa;
 • Umieszczenia informacji o polityce młodzieżowej na stronie internetowej organizacji/projektu oraz na wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania;
 • Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez m.st. Warszawa;
 • Opracowania strony graficznej materiałów informacyjnych i promocyjnych w oparciu o identyfikację graficzną polityki młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Realizowania zadania z uwzględnieniem wszystkich aktualnych, w danym momencie, wymogów i zaleceń epidemiologicznych, a sposób realizacji zadania będzie na bieżąco uzgadniany ze Zleceniodawcą.
 • Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub,
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie. 

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto. Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama