Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 03.01.2023 14:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 245,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
 2. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
 3. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu);
 4. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 5. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 6. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny;
 7. prowadzenie informacji telefonicznej;
 8. prowadzenie statystyki udzielanych porad.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Psychoterapeuta czy instruktor terapii uzależnień mogą w PIK-ach motywować do podjęcia leczenia, udzielać porad, ale nie mogą prowadzić psychoterapii.

Kadra:

 1. specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależnień nadany przez PARPA lub w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień),
 2. psycholog (z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi będącymi w kryzysie),
 3. prawnik (porady prawne nie mogą być udzielane w wymiarze godzin przekraczającym 35% wszystkich porad udzielnych w Punkcie).

Dodatkowo działania w Punkcie może realizować:
1)    certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszystkie ww. osoby realizujące zadania w Punkcie powinny spełniać wymogi określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025[1].

Uwagi:

Lokal zostanie wskazany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, który zapewni ponadto media, Internet oraz telefon. Wykonawca działania musi zapewnić materiały biurowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania Punktu.

Punkt musi funkcjonować: pięć dni w tygodniu w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo, przynajmniej dwa razy w tygodniu do godziny 13.00 oraz przynajmniej dwa razy w tygodniu po godzinie 13.00.

W okresie występowania w kraju stanu epidemii dopuszcza się możliwość udzielania porad w Punkcie w sposób zdalny i telefoniczny po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Inne wymagania dotyczące funkcjonowania Punktu opisane są w Standardzie Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego i zostały określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m. st. Warszawy na lata 2022-2025[2]. Oferent składając ofertę musi kierować się wymaganiami określonymi w ww. Standardzie.

 

Odbiorcy zadania: mieszkańcy m.st. Warszawy, a w szczególności dzielnicy Wawer.
Zakup doposażenia nie może przekraczać 10 % wartości wnioskowanej dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

 

[1] Uchwała nr LXII/2012/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

[2] Uchwała nr LXII/2012/2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama