Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WILKOWICE W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WILKOWICE W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Nabór od 06.12.2022 do 03.01.2023 23:59
Referat Strategii i Promocji
Łączny budżet 185 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy w Wilkowicach, Referat Strategii i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WILKOWICE W ROKU 2023 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 238/2022
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 1 grudnia 2022 r.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY WILKOWICE W ROKU 2023 W ZAKRESIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
§ 1.
1. Celem konkursu ofert na rok 2023 jest wspieranie rozwoju sportu oraz aktywności fizycznej w Gminie Wilkowice.
2. Konkurs obejmuje zadanie: organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Wilkowice wraz z udziałem we współzawodnictwie sportowym.
3. Na realizację  zadań wyłonionych w konkursie ofert przeznacza się łączną kwotę 185.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), zamieszczoną w projekcie budżetu na rok 2023.

§ 2.

1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie
od 27.01.2023 r., a kończy się nie później niż do 30.11.2023 r.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w §1 ma formę wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3.

1. Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późniejszymi zmianami) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna winna wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym każda oferta powinna być na odrębnym formularzu.

§ 4.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie elektronicznym Witkac: www.witkac.pl w terminie do 3 stycznia 2023 r. Złożoną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 11 stycznia 2023 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Wyzwolenia 25. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
2. Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057) wraz z właściwymi załącznikami.
3. Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym, gdy posiada wymagane załączniki, tj. wyciąg z właściwej ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) oraz ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Oferenta.  Ewentualne kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
4. Przewiduje się wezwanie oferenta do uzupełnienia złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w systemie Witkac www.witkac.pl, następnie wydrukować i złożyć w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Wyzwolenia 25. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie bądź nieuzupełnione w terminie 7 dni mimo wezwania oferenta do ich uzupełnienia, nie będą rozpatrywane.
5. Przy wypełnianiu oferty należy uwzględnić alternatywny sposób realizacji działań
w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej.

§ 5.
1.Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem – koszty kwalifikowane takie jak:
·zakup materiałów i usług niezbędnych dla wykonania zadania,
·honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia lub faktury VAT (w tym trenerów, instruktorów, sędziów),
·nagrody rzeczowe, statuetki, puchary lub drobne upominki dla uczestników, z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji,
·zakup sprzętu sportowego – nie więcej niż do 30% kwoty przyznanej dotacji,
·usługi  poligraficzne,
·transport zawodników na potrzeby realizacji zadania,
·koszty promocji przedsięwzięcia,
·obsługa sędziowska,
·koszty noclegów dla uczestników przedsięwzięć (w przypadku obozów sportowych, zawodów),
·opłaty startowe za udział w zawodach związanych z realizacją zadania,
·obsługa techniczna zadania,
·rozwój kluczowych kompetencji i kwalifikacji kadry szkoleniowej (kursy, kursokonferencje, licencje trenerskie)

2. Oferent musi wykazać co najmniej 10% środków finansowych (wkład własny finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania) względem planowanej kwoty dotacji.
3. Jeżeli dany rodzaj kosztu wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego kosztu o więcej niż 30%.
4. Uzyskana przez oferenta dotacja nie może być wykorzystywana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowane).
5. Praca wolontariuszy i praca społeczna członków może stanowić wkład osobowy organizacji niezbędny do realizacji zadania publicznego na podstawie porozumienia wolontariackiego lub oświadczenia o wykonaniu pracy społecznej.
6. Wykorzystanie sprzętu, którym dysponuje organizacja, lub który zostanie organizacji użyczony, może stanowić wkład rzeczowy niezbędny do realizacji zadania publicznego na podstawie oświadczenia o wniesieniu wkładu rzeczowego.

§ 6.
1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową, której skład i regulamin działania zostanie zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice.
2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- merytoryczna wartość oferty (punkty 0-10) – jakość przygotowania oferty, w tym: przejrzystość, kompletny opis działań, czytelnie postawione cele projektu, oryginalność i innowacyjność, zgodność z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu,
- znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań Gminy Wilkowice (punkty 0-10) – rezultaty
i oddziaływanie projektu w tym: przewidywana liczba odbiorców, dostępność realizowanego projektu, zakładane efekty i ich trwałość, korzyści odnoszone przez beneficjentów zadania,
- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (punkty 0-5) – w tym możliwości wykonania zadania przy posiadanych zasobach finansowych,
- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale których realizowane będzie przedmiotowe zadanie (punkty 0-10) – w tym możliwość wykonania zadania w przewidywanym czasie, dotychczasowe doświadczenie oraz  kwalifikacje pracowników merytorycznych, którzy będą wykonywali zadanie,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (punkty 0-10) – zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych, wysokość deklarowanych środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł (dotyczy wsparcia zadania publicznego), rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu,
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, opinie i rekomendacje (punkty 0-5),
- cykliczność przedsięwzięcia (punkty 0-5),
- ocena planowanego przez podmiot składający ofertę wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków (punkty 0-5).
3. Stopień spełniania każdego z powyższych kryteriów przez złożoną w konkursie ofertę podlega osobnej ocenie przez każdego z członków Komisji, o której mowa w §7 ust. 1 według podanej w ust. 2 niniejszego § skali punktowej.

§ 7.
1.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wilkowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
2.Informacja o wyborze ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gwwilkowice.finn.pl w zakładce „WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, na www.wilkowice.pl (aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach w terminie do 20 stycznia 2023 r.

3.Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

§ 8.

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057).
2. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, określonego w umowie zawartej po otrzymaniu dotacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego §.
3. Sposób przekazania i rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 238/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 9.
Zrealizowane przez Gminę Wilkowice zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i związane z nimi koszty realizacji wyniosły:

a)w roku 2020 – 230 000,00 zł, w tym 203 500,00 zł przekazanych dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b)w roku 2021 – 247 000,00 zł, w tym 247 000,00 zł przekazanych dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c)w roku 2022 – 236 500,00 zł, w tym 236 500,00 zł przekazanych dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama