Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w tym...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nabór od 06.12.2022 do 06.12.2022 14:31
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności

Zadania mogą być realizowane od 19.12.2022 roku do 31.12.2022 roku.
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl: od 06.12.2022 r. do 06.12.2022 r. 

Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 zł do 10 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

Obszar: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Zadanie: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności w okresie zimowym.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające łącznie następujące warunki:

- prowadzą działalność statutową w  obszarze :„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, o której mowa w ww. ustawie;

- wysokość dofinansowania lub finasowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000,00 zł;

- projekty muszą być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000,00 zł;

-  projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym.

O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału merytorycznego zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. najwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie elektronicznej – skanu) potwierdzenia złożenia oferty. Ww. termin może zostać skrócony po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

3. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemią koronawirusa SARS –CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom  zadania publicznego  informacji  dotyczących obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiologiczną.

4. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

5. W celu ochrony środowiska naturalnego, oferent  realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do:

a)            wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b)           podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c)            podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d)           podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e)           wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f)            rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g)            nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h)           niewypuszczania chińskich lampionów;

i)             nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

Oferta powinna zostać złożona elektronicznie za pomocą platformy www.witkac.pl do dnia 6 grudnia 2022 r. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: izabela_pankalla@um.poznan.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty za pomocą platformy.  Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na adres: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: izabela_pankalla@um.poznan.pl.

 Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć przy podpisywaniu umowy lub na prośbę Urzędu.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama