Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Dzienny Punkt Wsparcia dla Seniorów na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 02.01.2023 14:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 670 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dzienny Punkt Wsparcia dla Seniorów na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Opis zadania:

a) prowadzenie miejsc dziennego punktu wsparcia dla seniorów od 60. roku życia. Projekt musi zakładać funkcjonowanie miejsca od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, minimum 6 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości korzystania z oferty przez adresatów zadania, stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań i odpoczynku, miejsce (budynek) musi być dostosowany do poruszania się osób starszych. W przypadku tworzenia więcej niż jednego miejsca (sieci miejsc dziennego wsparcia dla seniorów) w pozostałych punktach, o których jest mowa w ogłoszeniu, godziny funkcjonowania powinny być dostosowane do potrzeb adresatów zadania, a zajęcia muszą być prowadzone minimum dwa razy w tygodniu,

b) organizacja dożywiania (w co najmniej jednym z miejsc dziennego wsparcia dla seniorów), w tym jednego ciepłego posiłku spożywanego przez adresatów zadania wspólnie,

c) zajęcia muszą być realizowane w formie stacjonarnej. Ponadto projekt może zakładać organizację wycieczek dla wszystkich chętnych adresatów zadania. W okresie występowania w kraju stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego dopuszcza się możliwość realizacji działań w sposób zdalny po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

d) organizacja zajęć wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb odbiorców zdania. Przykładowo mogą być prowadzone: konsultacje psychologiczne, zajęcia usprawniające (gimnastyka, fizjoterapia), poradnictwo prozdrowotne dostosowane do wieku adresatów zadania, spotkania integracyjne środowiska seniorów oraz spotkania międzypokoleniowe ze szczególnym uwzględnieniem spotkań z dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych lub placówek wsparcia dziennego zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

e) projekt powinien byćrealizowany na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Preferowane będąoferty, które zakładają uruchomienie uzupełniających się działań na terenie co najmniej dwóch osiedli dzielnicy Wawer.

f) prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dotyczącej realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy informacji na temat prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy. Materiały powinny być opracowane w formie umożliwiającej ich prezentację na oficjalnych profilach prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w mediach społecznościowych.

 

Zakup doposażenia nie może przekraczać 10 % wartości wnioskowanej dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama