Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Renomowane wydarzenia kulturalne

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 23.12.2022 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 6,17 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 500 tys. PLN
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego: Renomowane  wydarzenia kulturalne w tym konkursy, festiwale i imprezy promujące sztukę współczesną organizowane w Krakowie oraz wzmacniające wizerunek Krakowa jako istotnego ośrodka kultury filmowej

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: w roku 2023: 1 315 000 zł, w roku 2024: 1 625 000 zł, w roku 2025: 1 440 000 zł, w roku 2026: 1 790  000 zł. 

Termin realizacji zadania: 01.01.2023-31.12.2026

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: 

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym przekazała środki w wysokości na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju 5 050 000 zł, a w roku 2021 Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w wysokości 2 025 000 zł. 

Warunki realizacji zadania publicznego:

realizacja renomowanego wydarzenia kulturalnego w tym konkursu, festiwalu lub imprezy promującej sztukę współczesną organizowanej w Krakowie lub wydarzenia wzmacniającego  wizerunek Krakowa jako istotnego ośrodka kultury filmowej w latach 2023 -2026 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sposób bezpieczny dla wykonawców, organizatorów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19. Festiwal realizowany w wyniku ww. konkursu nawiązywać do 10 cech wymienionych w aplikacji EFFE Label

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały  nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku” . Informacja na ten temat powinna znaleźć się  w sekcji III poz. 3 oferty – „Syntetyczny opis zadania”.

Od roku 2025 lokalizację wydarzeń muzycznych należy planować z uwzględnieniem Krakowskiego Centrum Muzyki, wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego Krakowskiego Centrum Muzyki stanowi załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia.

1. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

2. Zadanie powinno zakładać możliwość zmiany formuły jego realizacji na formę hybrydową lub w całości on-line w przypadku gdyby realizacja wydarzenia byłaby utrudniona, w szczególności z uwagi na wytyczne administracji rządowej i aktualnie obowiązujący reżim sanitarny.

3. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu nie więcej niż jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty, ocenie podlegać będzie wyłącznie oferta złożona jako pierwsza. Pozostałe oferty uznane zostaną za niespełniające kryterium formalnego. Z zastrzeżeniem przypadku, kiedy Oferent na pisemny wniosek sam wycofa ofertę z konkursu. Wtedy ocenie podlegać będzie kolejna złożona przez organizację oferta.

4. W przypadku realizacji zadania w formule on-line Zleceniobiorca powinien posiadać prawa do rozpowszechniania w Internecie utworów i wykonań objętych zadaniem oraz zgodę osób biorących udział w realizacji zadania, na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie w ramach realizacji zadania. 

5. W przypadku współpracy Oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostką Gminy Miejskiej Kraków lub innym podmiotem, informację o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII (podlega ocenie merytorycznej- patrz karta oceny merytorycznej pkt 3a)

6. Realizacja zadania  z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w myśl  ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania podlega ocenie merytorycznej- patrz załącznik nr 5  karta oceny merytorycznej pkt 3a.  Informacja na ten temat powinna znaleźć się w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII. 

7. Przy ocenie merytorycznej za inne mające wpływ na jakość realizacji zadania, przekraczające zakres określony w warunkach konkursu uważa się m.in. przeznaczenie 10% planowanej dotacji na koszty związane z rejestracją materiału w celu udostępnienia w mediach miejskich Informacja na ten temat powinna znaleźć się w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII oraz w Zestawieniu kosztów realizacji zadania

8. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane. 

9. Oczekiwana kwota dotacji na dany rok  nie może przekraczać 500 000 zł.

10. Planowana kwota dotacji w danym roku nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca  2022 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl  na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.

4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.

6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: kd.umk@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez: 

1) wygenerowanie  oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików

 z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.  

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

8. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi)  imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 23 grudnia o godz. 15.00. 

11. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze  wraz z  załącznikami należy: 

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 PMK z dnia 18 lutego 2022 r.

lub

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta  kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta  wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokój nr 106.

lub

3) (w przypadku zamknięcia Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi mieszkańców) wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w holu siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta  oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama