Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania...

Reklama
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki
Nabór od 05.12.2022 do 28.12.2022 16:00
Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 12 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki.

OGŁOSZENIE Nr 9

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku Uchwałą nr Uchwała nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo dokonania zmian kwot przeznaczonych na realizację poniżej określonych zadań, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r.

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo dokonania zmian kwot przeznaczonych na realizację poniżej określonych zadań, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

 

1.1. Organizacja wydarzeń kulturalnych

Nazwa zadania

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 100.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 12.000,00 zł

Cel zadania

 

Popularyzacja i upowszechnianie kultury i/lub sztuki wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 wydarzenie kulturalne o charakterze co najmniej
dzielnicowym

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób
biorących udział oraz informację o przebiegu wydarzenia

Okres realizacji

 

01.01.2023r. – 31.12.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

  • Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców.

  • Nie przewiduje się opłat od adresatów zadania.

  • Wydarzenie powinno cechować się dzielnicowym lub
    ponaddzielnicowym charakterem.

  • W ramach realizacji zadania wybranych zostanie kilku wykonawców.

  • Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

  • Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

1.2 Edukacja artystyczna


 

Nazwa zadania

 

Edukacja artystyczna


 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 30 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł


 

Cel zadania

 

Zorganizowanie działań związanych z edukacją artystyczną skierowanych do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Min. 1 wydarzenie/działanie/aktywność o charakterze kulturalnym skierowane do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział oraz informacje o przebiegu wydarzenia/działania/aktywności

Okres realizacji

 

01.04.2023 r.– 31.12.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców.

Nie przewiduje się opłat od adresatów zadania.

W ramach realizacji zadania wybranych zostanie kilku wykonawców.

Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

1.3. Lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe


 


 

Nazwa zadania

 

Lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe


 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 30 000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10 000,00 zł


 

Cel zadania

 

Zorganizowanie działań związanych z lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym skierowanych do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Min. 1 wydarzenie/działanie/aktywność o charakterze kulturalnym skierowane do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział oraz informacje o przebiegu wydarzenia/działania/aktywności

Okres realizacji

 

01.04.2023 r.– 31.12.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców.

Nie przewiduje się opłat od adresatów zadania.

W ramach realizacji zadania wybranych zostanie kilku wykonawców.

Realizator zadania zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków ochrony oraz stosowania obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Przy realizacji zadań Zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


 

2. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).


 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.


 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 roku określone zostały w Zarządzeniu 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl..


 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.


 

7. Oferta konkursowa powinna być złożona kompletna i sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.


 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres:cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 28 grudnia 2022 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.


 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.


 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.


 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.


 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).


 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

28 grudnia 2022 r. godz. 16.00


 

14. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).


 

15. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).


 

16. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2023 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).


 

17. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.


 

18. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.


 

19. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.


 

20. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.


 

21. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

15 stycznia 2023 r.


 

22. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.


23. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

24. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

25. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

26. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

27. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

28. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

29. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

30. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

297 220,00 zł


 

31. W roku 2022 zrealizowano zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

488 350,00 zł


 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama