Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wsparcie Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej ISE

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 20.01.2023 23:59
Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE)
Łączny budżet 360 tys. EUR
Do 75% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. EUR
Instytucje publiczne i prywatne zarejestrowane w państwie członkowskim ISE, organizacje pozarządowe/CSO oraz organizacje międzynarodowe mogą aplikować do Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskie ISE na innowacyjne działania sprzyjające mobilności i tworzeniu sieci.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków będzie wspierać działania w ramach dwóch dedykowanych obszarów:

2.1. Wdrożenie planu działania

Proponowane działania w ramach współpracy ISE będą zorganizowane w obszarach interwencji określonych w planie działania na lata 2021-2023 (https://tinyurl.com/CEI-PoA-2021-2023). Wnioskodawcy proszeni są o odniesienie się – w określonej sekcji formularza wniosku – do planu działania ISE, nie tylko poprzez cytowanie odpowiednich części, ale poprzez wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego proponowane działanie przyczyni się do osiągnięcia celów ISE. Kopiowanie jakiejkolwiek części ww. dokumentu jest niedozwolone i może spowodować negatywną ocenę lub odrzucenie wniosku.

2.2. Działania mające na celu złagodzenie obecnej sytuacji na Ukrainie

Ten nurt działań ma na celu otrzymywanie propozycji przyczynienia się do złagodzenia skutków obecnej sytuacji na Ukrainie. Propozycje, w rozszerzonych ramach Planu Działania ISE, będą musiały być ukierunkowane na wsparcie ludności ukraińskiej w kraju oraz przesiedleńców, którzy uciekają z kraju w państwach członkowskich ISE.

Propozycje muszą koncentrować się na budowaniu potencjału poprzez transfer i dzielenie się know-how, w szczególności z państw członkowskich ISE z UE do państw członkowskich ISE spoza UE. Działania mogą przybrać formę konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń.

Powołany w 2001 roku Fundusz Współpracy ISE współfinansuje Działania Współpracy ISE mające na celu wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi ISE oraz realizację celów strategicznych i głównych celów określonych w Wytycznych i Regulaminie ISE oraz Planie Działania ISE.

Data publikacji: poniedziałek, 21 listopada 2022 r

Ostateczny termin składania wniosków: piątek, 20 stycznia 2023 r., godzina 23:59 (północ) czasu środkowoeuropejskiego

Okres realizacji: 15 marca – 31 grudnia 2023 r

Podstawowe informacje:

Ogólna orientacyjna kwota udostępniona w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 360 000 EUR (trzysta sześćdziesiąt tysięcy euro) i jest podzielona w następujący sposób:

  • Do 180 000 EUR (sto osiemdziesiąt tysięcy euro) na wnioski mające na celu wdrożenie Planu Działania ISE
  • Do 180 000 EUR (sto osiemdziesiąt tysięcy euro) na propozycje mające na celu złagodzenie skutków obecnej sytuacji na Ukrainie i wsparcie ludności ukraińskiej w kraju oraz przesiedleńców uciekających z kraju

Kwalifikujący się wnioskodawcy: podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe/CSO mające siedzibę i zarejestrowane w państwach członkowskich ISE, a także organizacje międzynarodowe. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

Pułap dofinansowania ISE wynosi 15 000 EUR (max 75% całkowitych kosztów projektu).

Reklama