Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 1,066 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,066 mln PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia i zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

Warunki realizacji zadania:

1) zleceniobiorca w ramach realizacji zadania w zakresie udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza zapewni w szczególności:

a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – zapewniającego przynajmniej 47 miejsc,

b) prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn – zapewniającej przynajmniej 10 miejsc,

c) prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn – zapewniającej przynajmniej 20 miejsc,

d) prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi – zapewniającego przynajmniej 9 miejsc,

e) co najmniej jeden gorący posiłek dziennie oraz niezbędną odzież dla osób przebywających w schronisku,

f) indywidualną pracę z osobami bezdomnymi polegającą na wspieraniu ich w wychodzeniu z bezdomności, rozwiązywaniu problemów życiowych i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, tworzenie indywidualnych planów pomocy;

2) zleceniobiorca w ramach realizacji zadania w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych lub  żyjących w niedostatku z  terenu Grudziądza zapewni w szczególności:

a) indywidualną pracę z osobami bezdomnymi polegającą na wspieraniu ich w wychodzeniu z bezdomności, rozwiązywaniu problemów życiowych i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, tworzenie indywidualnych planów pomocy poprzez wsparcie w postaci przynajmniej 2 streetworkerów oraz mieszkania wspieranego,

b) artykuły opatrunkowe dla 30 osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku (średniomiesięcznie),

c) dostęp do korzystania z łaźni oraz artykułów higieny osobistej dla 60 osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku (średniomiesięcznie);

3) podstawą do realizacji usługi związanej z udzieleniem bezdomnym schronienia w schronisku, w tym także w schronisku z usługami opiekuńczymi, będzie wydanie decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (udzielanie wsparcia w pozostałym zakresie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej);

4) w sytuacji zgłoszenia się osoby wymagającej wsparcia bezpośrednio do placówki, zleceniobiorca jest zobowiązany bezwzględnie przyjąć taką osobę oraz niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia, poinformować o powyższym zleceniodawcę;

5) zleceniobiorca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej korzystanie z łaźni, w tym z artykułów higieny osobistej, oraz przekazanie artykułów opatrunkowych;

6) zleceniobiorca będzie zobowiązany do prowadzenia listy obecności osób bezdomnych z terenu Grudziądza przebywających w placówce z podpisem klienta;

7) zleceniobiorca będzie zobowiązany do sporządzania miesięcznych pisemnych zestawień dotyczących osób bezdomnych z terenu Grudziądza przebywających w schronisku.

Nie dopuszcza się pobierania od odbiorców zadania świadczeń pieniężnych, innych niż wynikające z decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

3) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczegółowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama