Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku
Nabór od 05.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 1,581 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,581 mln PLN
Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

Warunki realizacji zadania:

1) zleceniobiorca w ramach zadania zapewni pełnowartościowy gorący posiłek o wartości co najmniej 14,00 zł na 1 osobę;

2) zleceniobiorca zapewni dystrybucję posiłków dla około 450 osób średniomiesięcznie, potwierdzoną dokumentem (kartą abonamentową), że posiłek został odebrany przez osobę upoważnioną do obioru na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

3) zleceniobiorca zapewni dogodne terminy wydawania posiłków, tj. w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

4) zleceniobiorca zapewni niezbędne pomieszczenia do przygotowywania, wydawania i spożywania posiłków, a także sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania;

5) zleceniobiorca zapewni zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatu realizacji zadania i sposobu monitorowania;

3) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczegółowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama