Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych

Reklama
Nabór od 05.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 2,3 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,3 mln PLN
Chorzy, Seniorzy
Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

Warunki realizacji zadania:

1) zleceniobiorca zapewni świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwieniu kontaktu z otoczeniem;

2) koszt jednej roboczogodziny świadczenia usług wynosi:

a) od 1 stycznia 2023 r. – 29,40 zł,

b) od 1 lipca 2023 r. – 30,50 zł;

3) liczba przyznanych godzin dla osób, którym będą świadczone usługi zostanie określona w decyzjach administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

4) zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia, po upływie każdego miesiąca, zestawienia zawierającego liczbę świadczeniobiorców z podziałem na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, liczbę godzin usług, kwotę odpłatności, koszt usług ogółem oraz imiennego wykazu podopiecznych dotyczącego indywidualnego rozliczenia liczby świadczonych usług w stosunku do wymienionych osób, z jednoczesnym wskazaniem daty przekazania środków finansowych na rachunek bankowy zleceniobiorcy.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

3) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczegółowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama