Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Nabór od 05.12.2022 do 27.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 mln PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Grudziądz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

Warunki realizacji zadania:

1) zleceniobiorca zapewni świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodniez rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;

2) koszt jednej roboczogodziny świadczenia usług wynosi:

a) od 1 stycznia 2023 r. – 29,60 zł,

b) od 1 lipca 2023 r. – 30,50 zł;

3) liczba przyznanych godzin dla osób, którym będą świadczone usługi zostanie określona w decyzjach administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

4) usługi będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;

5) zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia, po upływie każdego miesiąca, zestawienia zawierającego liczbę świadczeniobiorców z podziałem na osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, liczbę godzin usług, kwotę odpłatności, koszt usług ogółem oraz imiennego wykazu podopiecznych dotyczącego indywidualnego rozliczenia liczby świadczonych usług w stosunku do wymienionych osób, z jednoczesnym wskazaniem daty przekazania środków finansowych na rachunek bankowy zleceniobiorcy.

Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

3) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Przed wypełnieniem oferty proszę zapoznać się szczegółowo z ogłoszeniem o konkursie (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama