Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod nr tel.: (+48) 68 45 64 309 lub w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pok. 309.
Łączny budżet 3,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaj i formy zadania.

1. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

1) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
2) szkolenie sportowców z niepełnosprawnością w różnych dyscyplinach sportowych;
3) organizacja znaczących imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej;
4) organizacja imprez, widowisk i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta;
5) udział czołowych zielonogórskich zespołów w rozgrywkach sportowych;
6) prowadzenie działalności informacyjnej o tematyce sportowej, dotyczącej zielonogórskich klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej;
7) wspieranie imprez i przedsięwzięć sportowych;
8) wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 3 400 000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Termin składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki, Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 309 lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem organizacji pozarządowej oraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Kultury i Turystyki, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku, do godz. 16:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu w przypadku oferty złożonej osobiście lub data stempla pocztowego w przypadku oferty wysłanej pocztą.

3. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać:

1) ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki: „Organizacje pozarządowe” - „Wzory druków”;
2) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.pl z działu: „Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy” / „Konkursy ofert – ogłoszenia”;
3) w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki, Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta, ul. Podgórna 22, pokój 309.

Reklama