Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 16.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 580 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Dzieci, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Ograniczanie zdrowotnych i społecznych następstw przemocy w rodzinie poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na organizowaniu i prowadzeniu na terenie Wrocławia ośrodków/punktów interwencji kryzysowej , w ukierunkowanych na:

1. zapewnienie warunków do uzyskania i pogłębiania wiedzy oraz poznania narzędzi służących poprawie komunikacji i relacji w rodzinie;
2. zapobieganie kryzysom oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych;
3. zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym używaniu substancji psychoaktywnych poprzez wszelkie działania wspierające jednostkę i rodzinę, w tym szczególnie wsparcie w radzeniu sobie z emocjami, w efektywnej komunikacji, radzeniu sobie ze stresem i rozwiązywaniem konfliktów;
4. wsparcie procesu edukacji i kształtowania umiejętności w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, wolnego od przemocy;
5. ograniczanie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych;
6. ograniczanie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach doświadczających przemocy.

Formy realizacji zadania:

1. poradnictwo psychologiczne - prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej oraz grupowej (grupy wsparcia, psychoedukacja, treningi/warsztaty),
2. poradnictwo pedagogiczne - prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej, (psychoedukacja), a także rodzinom w zakresie m.in. właściwych oddziaływań wychowawczych, komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z problemami wychowawczymi,
3. pomoc prawna, w formie konsultacji i doradztwa w zakresie uzupełniającym pozostałe formy wsparcia i pomocy,
4. wsparcie specjalistyczne innego typu, w tym inne formy wsparcia niewymienione powyżej, jeśli realizatorzy zadania posiadają kwalifikacje niezbędne do jego udzielenia;
5. udzielanie informacji o innych instytucjach/placówkach/organizacjach świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów;
6. upowszechnianie informacji dotyczącej oferty pomocy psychologicznej oraz edukacja dotycząca problemów przemocy domowej i uzależnień z wykorzystaniem komunikacji internetowej.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama