Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Wsparcie procesów konsultacji społecznych we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w roku 2023.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspomaganie rozwoju demokracji poprzez włączanie mieszkanek i mieszkańców w procesy konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w 2023 roku.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polega na: wsparciu merytorycznym i organizacyjnym w przeprowadzeniu minimum dziesięciu ponadlokalnych procesów konsultacji społecznych w roku 2023, jako równoważne dla jednego ponadlokalnego procesu konsultacyjnego traktowane będą dwa procesy lokalne (ograniczone na przykład do jednego podwórka, małego skweru), decyzja o zaszeregowaniu procesu konsultacyjnego do jednej lub drugiej grupy będzie należała do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia; wsparciu merytorycznym i organizacyjnym w przeprowadzaniu minimum piętnastu spotkań konsultacyjnych (w ich ramach przede wszystkim: kontakt koordynatora zadania z jednostką Urzędu Miejskiego lub Gminy Wrocław; przygotowanie informacji na stronę www.wroclaw.pl/konsultacje; przygotowanie i kolportaż plakatu (minimum 10 sztuk) oraz zawieszek na drzwi; zorganizowanie miejsca spotkania; przeprowadzenie spotkania, sporządzenie notatki ze spotkań z zestawieniem zebranych opinii wraz z odpowiedziami do nich jednostki merytorycznej) wskazanych przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Przy minimum pięciu procesach konsultacji społecznych należy zorganizować formy konsultacji umożliwiające aktywny udział dzieci i/lub młodzieży. Procesy te wybrane zostaną we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

W ramach realizacji zadania stworzenie grupy osób – minimum pięciu – które posiadają kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spotkań konsultacyjnych i zwiększenie ich kompetencji oraz prowadzenie punktu partycypacji społecznej w lokalu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 i zorganizowanie w punkcie cyklu szkoleń – akademii partycypacji społecznej – w ramach której oferent przeprowadzi nabór oraz warsztaty dla co najmniej dziesięciu osób. 

Każdy proces konsultacji społecznych powinien zostać zaplanowany tak, aby przyczyniał się do aktywnego uczestnictwa mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w prowadzonych procesach konsultacji społecznych oraz umożliwiał im nieskrępowany w nich udział przede wszystkim poprzez organizację spotkań blisko miejsca, którego one dotyczą, dobór różnorodnych form konsultacji, dostosowanych do społeczności oraz tematu. O ile pozwala na to charakter danego procesu konsultacyjnego, miejscem spotkań konsultacyjnych w pierwszej kolejności powinien być punkt partycypacji społecznej w lokalu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 34. Miejsce spotkań ustalane jest we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Gmina Wrocław rezerwuje miejsca na konsultacje w lokalach należących do niej i ponosi ich koszty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest najem lokalu poza zasobem komunalnym, jednakże wtedy jego koszt ponoszony jest w ramach realizacji zadania. W czasie trwania obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym lub kryzysem energetycznym spotkania konsultacyjne z mieszkańcami odbywają się poprzez platformy internetowe dedykowane e-spotkaniom. 

Zapewnienie i obsługa wspomnianych platform jest po stronie oferenta. W miarę możliwości, we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej, podczas każdego procesu konsultacji społecznych w ramach co najmniej jednego spotkania, należy zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz starszych. 

Harmonogram poszczególnych procesów konsultacji ustalany będzie w odpowiedzi na zgłoszenie zapotrzebowania przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i we współpracy z nim. Wszystkie działania podejmowane są w sposób kreatywny we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

Możliwy jest zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji zadania – na przykład sprzęt niezbędny do realizacji spotkań konsultacyjnych, sprzęty niezbędne do wykonywania potrzebnych druków i gadżetów, materiały biurowe i papiernicze na potrzeby spotkań konsultacyjnych, inne, które oferent wykaże jako potrzebne.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama