Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 23.12.2022 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci, Wolontariusze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 rok.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica V Krowodrza .

Środki przeznaczone na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2021 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w łącznej wysokości 156 912,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.

Do zlecenia realizacji zadania objętego konkursem nie stosuje się przepisu art. 68 ust. 3 zd. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 poz. 110 ze zm.).

Zadanie powinno być realizowane na podstawie projektu BO.D5.18/22 -pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości” zgłoszonego w IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Zakres rzeczowy zadania pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”, które będzie realizowane w 2023 roku musi uwzględniać:

1. określenie minimalnej liczby osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza, które zostaną objęte pomocą w ramach zadania w 2023 roku,

2. opis sposobu rekrutacji osób starszych i samotnych, którzy zostaną objęci pomocą w ramach zadania w 2023 roku, z uwzględnieniem naboru nowych osób, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach realizowanego w latach 2019-2022 zadania pn. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”,

3. opisanie realizacji działań, w szczególności polegających na :

 1. ) pomocy osobom starszym i samotnym poprzez m.in.: odwiedziny domowe, robienie zakupów, sprzątanie mieszkań, wykonanie przedświątecznych porządków wraz z myciem okien w domach beneficjentów zadania, wykonywanie u ww osób remontów i napraw, przygotowywanie wspólne posiłków, towarzyszenie ww osobom podczas spacerów i w rozwijaniu ich pasji, w razie potrzeby udzielanie pomocy w zarejestrowaniu wizyty i dojściu do lekarzy, a także organizację rehabilitacji,
 2. ) zorganizowanie warsztatów i pogadanek dla dzieci, młodzieży i studentów w celu uwrażliwiania na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym,
 3. ) zorganizowanie dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania warsztatów na tematy związane m.in. z opieką nad osobami starszymi i samotnymi,
 4. ) sfinansowanie w ramach zadania:

a) środków czystości, narzędzi do sprzątania oraz rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia remontów i napraw;

b) kosztów związanych z rozwojem pasji i zainteresowań osób objętych pomocą;

c) rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych u osób starszych i samotnych;

d) kosztów związanych z zatrudnieniem osób prowadzących ćwiczenia rehabilitacyjne/konsultacje psychologiczne wśród beneficjentów zadania;

e) kosztów związanych z zatrudnienia osób prowadzących warsztaty dla wolontariuszy;

f) kosztów związanych z zakupem AGD oraz artykułów spożywczych, w tym poczęstunku dla wolontariuszy i podopiecznych podczas przeprowadzanych remontów;

g) kosztów związanych z organizacją zadania (m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe, transport, komunikacja).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest kompleksowe wsparcie osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Miasta Krakowa oraz uwrażliwianie dzieci, młodzieży i studentów na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku (w skali roku) co najmniej następujących wskaźników:

 1. objęcie wsparciem min. 20 osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza, w tym min. 4 nowych osób, które nie były objęte pomocą w latach 2019-2022 w ramach zadania pn. Kultura szansa dla więźniów samotności i starości;
 2. Przeprowadzenie remontów lub napraw w min. 6 miejscach zamieszkania beneficjentów zadania;
 3. Przeprowadzenie min. 10 warsztatów rehabilitacyjnych dla beneficjentów zadania;
 4. Wykonanie przedświątecznych porządków wraz z umyciem okien w domach u min. 8 osób objętych wsparciem;
 5. Zaangażowanie do prowadzonych działań na rzecz beneficjentów min. 15 wolontariuszy na podstawie zawartych umów wolontaryjnych;
 6. Przeprowadzenie 5 warsztatów lub pogadanek dla dzieci, młodzieży i studentów dotyczących uwrażliwienia na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym;
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie min. 5 szkoleń dla wolontariuszy na tematy związane m.in. z opieką nad osobami starszymi i samotnymi.

Oferent może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadań publicznych wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 roku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, zmienionym zarządzeniem nr 2687/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2022 rokudostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w Gminie Miejskiej Kraków elektronicznym systemie NGO Generator na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego systemu NGO Generator ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania systemu NGO Generator niezbędna jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z wyłączona obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. Cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl, na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jestskładanie oferty do otwartego konkursu poprzez: 

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny system NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez system NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez system NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie NGO Generator.

 1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 23 grudnia 2022 r. o godz. 9.00. 
 4. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez system NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania systemu NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 PMK z dnia 18 lutego 2022r.

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 na Dziennik Podawczy.

Oferty złożone w innych lokalizacjach MOPS lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do MOPS lub data przesłania poprzez system NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama