Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Promocja kulturalna - jedna edycja na rok 2023

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 30.12.2022 23:59
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205 tel: (32) 2593-704 lub (32) 2593-702.
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie promocji kulturalnej - jedna edycja na rok 2023.

Konkurs dotyczy udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.).

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 50 000,00 zł

Termin realizacji projektów składanych do otwartego konkursu ofert: od 15.03.2023r. do 10.12.2023r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2022 r.

Projekty muszą mieścić się w sferze następujących zadań publicznych:

·         podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

·         kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na rzecz promocji kulturalnej Miasta Katowice.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji – warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie:

podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć do Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie, zaadresowanej naWydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury 2023 PROMOCJA KULTURALNA”. Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy

lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych.

lub złożyć ofertę w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Suma kontrolna oferty złożonej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice musi być taka sama, jak suma kontrolna oferty utworzonej w Generatorze eNGO. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Oferty złożone wyłącznie w Generatorze eNGO, tak samo jak oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (z pominięciem wprowadzenia jej do generatora) nie zostaną dopuszczone do analizy formalnej.

Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

·         w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

·         w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205,

·         na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych – wzory dokumentów

·         na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

·         możliwości przesunięcia terminu składania ofert;

·         zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;

·         możliwości unieważnienia lub odwołania konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przyszły rok lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadania publicznego.

Załączniki:

·         warunki konkursu;

·         wzór oferty;

·         oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

·         oświadczenie o koncie bankowym;

·         wzór umowy;

Dołączone do oferty załączniki muszą być zgodne ze wzorem. Formularze nie podlegają modyfikacji. Modyfikacja wzoru oferty lub załączników do oferty będzie podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

Reklama