Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Inicjatywy kulturalne - jedna edycja na rok 2023

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 30.12.2022 23:59
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie inicjatyw kulturalnych - jedna edycja na rok 2023.

Konkurs dotyczy udzielenia dotacji  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym   w art. 3 ust. 3, określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.).

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 110 000,00 zł.

Termin realizacji projektów składanych do otwartego konkursu ofert: od 15.03.2023r. do 10.12.2023r.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.12.2022r.

Projekty muszą mieścić się w sferze następujących zadań publicznych:

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie Miasta Katowice lub na rzecz Miasta Katowice oraz jego mieszkańców.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji – warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.12.2022 r.

 Ofertę należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie: 

podpisany wydruk  z Generatora eNGO dostarczyć do Kancelarii Podawczej  Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie, zaadresowanej naWydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert  w dziedzinie kultury 2023 INICJATYWY KULTURALNE". Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres  korespondencyjny oraz telefon kontaktowy

lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego  w rejestrze operatorów pocztowych.

lub złożyć ofertę w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Suma kontrolna oferty złożonej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice musi być   taka sama, jak suma kontrolna oferty utworzonej w Generatorze eNGO. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.                                     
Oferty złożone wyłącznie w Generatorze eNGO, tak samo jak oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (z pominięciem wprowadzenia jej do generatora) nie zostaną dopuszczone do analizy formalnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7,  II piętro, pok. 205 tel: (32) 2593-704 lub (32) 2593-702. 

Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

  • w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205, 
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca ›  Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych – wzory dokumentów.
Reklama