Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku”
Nabór od 05.12.2022 do 27.12.2022 10:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku”.

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 % kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

„Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Celem zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, również gdy rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie winno być realizowane w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 250 000,00 zł.

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej, jednak nie więcej niż 250 000,00 zł.


 

Zarządzenie Nr 729/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 grudnia 2022 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2022r. o godz. 10,00


Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

  2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama