Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

5/2023 Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 5/2023 Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 5/2023 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest wzmocnienie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka dotyczących używania substancji psychoaktywnych szczególnie przez młodzież, przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zapobieganie rozwojowi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1) Realizacja programów profilaktycznych na terenach wiejskich;

2) Programy profilaktyki uzależnień realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich;

3) Działalność punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień na terenach wiejskich.

3. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i posiadający odpowiednie zapisy w swoim statucie.

4. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofertnr 5/2023 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

5. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2023 nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 5% całkowitych kosztów zadania.

6. Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie) w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, przy czym dopuszczalne jest:

  1. zwiększenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego;
  2. zmniejszenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że pozostała wartość wymaganego wkładu zostanie pokryta wkładem finansowym.

7. Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 Procedur konkursowych. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo-administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

8. Na konkurs nr 5/2023 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana, jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama