Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

17/2023 Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 7 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 17/2023 Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy opis zadań, które mogą zostać zlecone w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2023 określony został w regulaminie, z którym każdy oferent ma obowiązek się zapoznań. 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2023 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U.z 2016 r. poz. 1945):

 

1. prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w różnych typach placówek;

Wytyczne do realizacji:

Adresaci: niepełnosprawni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności dzieci,

Obszar: województwo  kujawsko-pomorskie,

Cel: Cel: zwiększenie dostępności do usług o charakterze społecznym i zdrowotnym oraz zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnością w różnych typach placówek, w tym organizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mające na celu wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

 

2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami o charakterze regionalnym;

Wytyczne do realizacji:

Adresaci: niepełnosprawni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego,

Obszar: województwo  kujawsko-pomorskie,

Cel: zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych.

W ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2023  możliwe jest wsparcie zadań publicznych wyłącznie o znaczeniu regionalnym.  Oferent  zobowiązany  jest  zapewnić  równy  dostęp do udziału w zadaniu uczestnikom zamieszkującym na terenie co najmniej 2 powiatów  województwa kujawsko-pomorskiego. Oferty zawierające projekty o charakterze lokalnym (np. obejmujące zasięgiem tylko 1 powiat), jako niezgodne  z celami i założeniami konkursu, nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

W tytule oferty należy wskazać numer zadania, którego dotyczy oferta.

 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2023 za priorytetowe uznaje się organizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Z otwartego konkursu ofert nr 17/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

1) działania, które nie gwarantują cyklicznej, ciągłej rehabilitacji (zajęcia powinny odbywać się minimum 2 razy w tygodniu);

2) imprezy o charakterze rozrywkowym i integracyjnym - lokalne festyny, święta miasta, gminy, zabawy oraz biesiady;

3) akcje charytatywne, których elementem są działania artystyczne;

4) zajęcia edukacyjne – lekcyjne i pozalekcyjne objęte programem nauczania szkolnego;

5) szkolenia, warsztaty i kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje osób biorących udział w projekcie;

6) projekty związane z wydawaniem publikacji lub prowadzeniem kampanii informacyjnej.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego działający na rzecz osób niepełnosprawnych minimum rok przed dniem złożenia oferty.

Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 3 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty obsługowo - administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

W otwartym konkursie ofert nr 17/2023 nie akceptuje się wydatków przeznaczonych na wyżywienie, pokrywanych z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Wydatki te mogą być pokrywane ze środków własnych lub innych źródeł finansowania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 12 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59. 

Na konkurs nr 17/2023 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę i wybrać nie więcej niż jedno z zadań wymienionych w Rozdziale 1 § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 regulaminu. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert lub wskazanie więcej niż jednego zadania spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana, jako niespełniająca warunków formalnych konkursu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo zadanie lub gdy złoży jedną ofertę, na kilka zadań.

Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr  17/2023 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych, o których mowa w § 3 ust.1 regulaminu.

Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 17/2023 na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 7.000,00 zł.

Nie można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadanie, na które przyznano dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może otrzymać innych dodatkowych środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 30 punktów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama