Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

15/2023 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 28.02.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 60 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 15/2023 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Bezwzględnie w opisie oferty należy wskazać numer zadania z regulaminu konkursu nr 15/2023​, którego dotyczy oferta. Szczegółowy opis zadań, które mogą zostać zlecone w ramach konursu nr 15/2023 określony został w regulaminie, z którym każdy Oferent ma obowiązek sie zapoznać.

 

Z otwartego konkursu ofert nr 15/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, rodzaje zadań niebędące dokładną odpowiedzią na zadania ogłoszone w regulaminie.

 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2023  możliwe jest wsparcie zadań publicznych wyłącznie o znaczeniu regionalnym.  Oferent  zobowiązany  jest  zapewnić  równy  dostęp  do  udziału  w  zadaniu uczestnikom   zamieszkującym   na   terenie co   najmniej 2 powiatów  województwa kujawsko-pomorskiego.   Oferty   zawierające   projekty o charakterze   lokalnym   (np. obejmujące zasięgiem tylko 1 powiat), jako niezgodne z celami i założeniami konkursu, nie będą podlegały ocenie merytorycznej. 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego działający na rzecz osób  niepełnosprawnych minimum rok przed dniem złożenia oferty.

Wnioskowana kwota dotacji w ramach konkursu ofert nr 15/2023 na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 10.000,00 zł i nie może być wyższa niż 60.000,00 zł. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa kujawsko-pomorskiego na zadania realizowane w roku 2023 nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania, z uwzględnieniem ust. 5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania (wyłącznie) elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 28 lutego 2023 r. do godz. 23:59:59. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert.  Do oferty składanej w Generatorze ofert, należy załączyć skany dokumentów wymienionych w regulaminie konkursu. Załączniki do oferty winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz złożone w formie skanu za pomocą Generatora ofert.

Na konkurs nr 15/2023 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę i wybrać nie więcej niż jedno z zadań wymienionych w regulaminie. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert lub wskazanie więcej niż jednego zadania spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana, jako niespełniająca warunków formalnych konkursu. Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr  15/2023 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych. Nie można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na zadanie, na które przyznano dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może otrzymać innych dodatkowych środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 45 dni od ostatniego dnia składania ofert, z zastrzeżeniem, że jeżeli na konkurs wpłynie 100 lub więcej ofert, termin wydłuża się do 60 dni od ostatniego dnia składania ofert. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powoła komisję i określi tryb jej pracy. Do dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa rekomendowane będą zadania, które spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 30 punktów. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały. Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, www.niepełnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl oraz BIP.

Oferent składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do spełnienia wymogów określonych w dokumencie pn. Minimalne warunki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w związku z realizacją zadań publicznych w trybie konkursowym oraz uproszczonym, dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), stanowiącym załącznik do Procedur konkursowych. Informacje w tym zakresie należy zamieścić w oświadczeniu będącym załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

 

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama