Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 02.01.2023 12:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 670 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, dla których prowadzone będzie:

 

A. SZKOLENIE PODSTAWOWE

Stacjonarne szkolenie podstawowe dla początkujących grup dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Program szkolenia sportowego dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii), zaczynających swoją przygodę ze sportem, a także dla grupy naborowych do różnych dyscyplin sportowych. Szkolenie adresowane do zawodników i zawodniczek należących do organizacji sportowej tj. organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającej na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy- składającej ofertę.

 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI:

 • Realizacja od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r. (w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie przyznana z pominięciem okresu od 2 stycznia 2023 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu), wg poniższych warunków:

- realizacja poprzez stacjonarne szkolenie sportowe (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, organizacji zgrupowań sportowych i udziału we współzawodnictwie);

- min. 3 godziny w tygodniu, łącznie – nie mniej niż 114 godz. z wyłączeniem okresu wakacyjnego;

- udział min. 10 osób w grupie szkoleniowej.

 • Wysokość środków z dotacji przyznanych na jedną grupę szkoleniową wynosi maksymalnie 13 000,00 zł brutto;
 • Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji działania polisy OC, w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu;
 • Nie można prowadzić jednocześnie (w tym samym miejscu i czasie) zajęć z więcej niż jedną grupą szkoleniową przypisaną do jednego trenera;
 • Liczbę uczestników szkolenia należy wpisać w ofercie w pkt. III.3 oferty w polu „Grupa docelowa” oraz części III.6 – Planowany poziom osiągniecia rezultatów.  Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej;
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania. Po zakończeniu realizacji  umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotycząca realizacji umowy;
 • Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową, co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć imienny wykaz uczestników, harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania oraz oświadczenie zleceniobiorcy (wzory dokumentów, zostaną przekazane oferentom po ogłoszeniu wyników konkursu drogą elektroniczną);
 • wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

W przypadku złożenia oferty do Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na stacjonarne szkolenie podstawowe:

- Organizacja nie może ubiegać się o dotację w Biurze Sportu i Rekreacji lub innej dzielnicy m.st. Warszawy na szkolenie dla tych samych uczestników.

- Organizacja nie może rozdzielać kosztów w ofercie pomiędzy dzielnicę a Biuro Sportu i Rekreacji lub inna dzielnicę m.st. Warszawy tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

Przy planowaniu zadania a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji szkolenia podstawowego:

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego,
w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

I: Koszty merytoryczne:

 • szkolenie stacjonarne:

 

 • wynagrodzenie osób szkolących za prowadzenie treningów,
 • wynagrodzenie obsługi technicznej,
 • wynajem obiektów oraz sprzętu sportowego i urządzeń, w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu wymagających treningu na specjalistycznych obiektach sportowych,
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 

 • Koszty związane z zapewnieniem dostępności.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt VI OFERTY:Inne informacje”.

 

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa.

 

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia podstawowego należy w całości przeznaczyć na realizację działania i wykazać w ofercie (pkt V.B 4 –Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania). Szczegółowe informacje dotyczące pobierania opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacja kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.3 oferty.

UWAGA! PRAWIDŁOWO WSKAZANA KWOTA ŚWIADCZEŃ OD ODBIORCÓW ZADANIA POWINNA BYĆ ZGODNA ZE WZOREM NA WYLICZENIE:

okres szkolenia objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

WAŻNE:

W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikających ze złożonych ofert, przekroczy wysokość środków przeznaczonych na A: SZKOLENIE PODSTAWOWE tj. kwotę 320 000,00 zł, wysokość przyznanych dotacji ulegnie zmniejszeniu.

 

B. SZKOLENIE ZASADNICZE

Udział we współzawodnictwie sportowym i/lub zgrupowaniach sportowych dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, od kategorii młodzik do młodzieżowiec,  dla których prowadzone będzie szkolenie zasadnicze w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu na dany rok kalendarzowy.

 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI:

 • Realizacja działania 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r., ( w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie przyznana z pominięciem okresu od 2 stycznia 2023 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu), wg poniższych warunków:

- w zakres realizacji szkolenia może wchodzić: udział we współzawodnictwie sportowym i/lub organizacja zgrupowania sportowe;

 • Należy wykazać prowadzenie dla tej samej grupy zawodników całorocznego szkolenia stacjonarnego, informując o tym w pkt. VI OFERTY „Inne informacje”;
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2022 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow, Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie. W przypadku klubu wielosekcyjnego, dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg. W szkoleniu zasadniczym dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęci będą wyłącznie zawodnicy, którzy spełniają ww. wymóg (należy wpisać wyłącznie liczbę zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2022 r. oraz zawodników, którzy od początku 2023 r. przechodzą do kategorii MŁODZIK).

Zawodników, którzy od początku 2023 r. przechodzą do kategorii wiekowej młodzik, można zgłaszać do szkolenia zasadniczego (bez obowiązku ich uczestnictwa we współzawodnictwie w 2022 r., pod warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie - organizacji składającej ofertę).

 • Liczbę uczestników szkolenia (współzawodnictwa i/lub zgrupowaniach sportowych), należy wpisać w ofercie w pkt. III.3 oferty w polu „Grupa docelowa” a w przypadku udziału w zgrupowaniach sportowych również w części III.6 – Planowany poziom osiągniecia rezultatów.  Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej;
 • Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC, w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu;
 • Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową, co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu);
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć imienny wykaz uczestników objętych dofinasowaniem w ramach oferty oraz oświadczenie zleceniobiorcy (wzory dokumentów, zostaną przekazane oferentom po ogłoszeniu wyników konkursu drogą elektroniczną).
 • wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczy:

- współzawodnictwa i/lub zgrupowań sportowych - organizacja nie może ubiegać się o dotację w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy lub innej dzielnicy m.st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia z przeznaczeniem na wyżej wymienione elementy szkolenia.

- współzawodnictwa i/lub zgrupowań sportowych - organizacja może ubiegać się o dotację na szkolenie stacjonarne dla tych samych uczestników szkolenia w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.

 

Przy planowaniu działania należy uwzględnić tylko te koszty, które prowadzonej przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji szkolenia zasadniczego:

(dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy):

 

I: Koszty merytoryczne:

 • współzawodnictwo sportowe (koszt łączny):

 

 • przejazd, transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • opłaty za udział we współzawodnictwie,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników.

W dyscyplinach, dla których powadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 

 • zgrupowania sportowe (koszt łączny):

 

 • przejazd, transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych,
 • wynagrodzenie osób szkolących,
 • obsługa medyczna,
 • zakup odżywek i środków opatrunkowych,
 • zakup ubezpieczenia OC oferenta i NNW uczestników.

 

 • Koszty związane z zapewnienie dostępności.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt VI OFERTY:Inne informacje”.

 

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa.

 

W przypadku pobierania opłat, kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

UWAGA! W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

WAŻNE:

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę w szczególności: wykazane zawody/turnieje/rozgrywki, w których oferent zamierza wziąć udział w roku 2023 – informację należy umieścić Inne informacje”, a także osiągnięcia sportowe w roku 2022 w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej/ Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego lub współzawodnictwie w ramach rozgrywek organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe (np. cykliczne rozgrywki ligowe).

W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikających ze złożonych ofert, przekroczy wysokość środków przeznaczonych na B: Szkolenie zasadnicze tj. kwotę 350 000,00 zł, wysokość przyznanych dotacji ulegnie zmniejszeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama