Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 02.01.2023 12:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych.

Zadanie dotyczy organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, organizacji festynów promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną o charakterze rodzinnym dla mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, organizacji dzielnicowych, amatorskich turniejów i cyklicznych rozgrywek dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz innych form aktywności fizycznej, w tym np. organizacja spływów kajakowych dla mieszkańców dzielnicy. Zadanie adresowane jest do mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 • W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy; Oferent będzie miał obowiązek, w przypadku otrzymania dotacji, tytuł ten umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na wszystkich dokumentach finansowych związanych z dotacją;
 • Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC, informację na ten temat należy wpisać w pkt VI OFERTY: „Inne informacje”;
 • W ofercie należy zawrzeć plan promocyjny przedsięwzięcia zawierający: dokładne wskazanie grupy adresatów imprezy, sposób dotarcia do adresatów, planowane działania promocyjne;
 • Należy podać szacowany czas trwania imprezy oraz zakładaną liczbę uczestników, w tym widzów i kibiców;
 • Przed rozpoczęciem wydarzenia oferent zobowiązany będzie przygotować zapowiedź dotyczącą planowanej imprezy sportowo-rekreacyjnej, do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i przesłać ją na adres ursynow.wsr@um.warszawa.pl. Po zakończeniu wydarzenia oferent przygotowuje podsumowanie/relację z przeprowadzonego przedsięwzięcia wraz z kilkoma zdjęciami do publikacji na stronie internetowej Urzędu, którą przesyła na adres ursynow.wsr@um.warszawa.pl w ciągu 3 dni od dnia zakończenia imprezy;
 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy;
 • W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 pkt 7 lit. a.-i. ogłoszenia konkursowego);
 • informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego obligatoryjnie oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne informacje - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów - więcej informacji w zakresie zapewnienia dostępności znajduje się w pkt. 5 ogłoszenia.

 

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji działania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania będzie można w szczególności przeznaczyć na:

- wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,

- koszty obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej,

- koszty animacji sportowo-rekreacyjnych, spikera, prowadzącego imprezę

- zakup nagród rzeczowych oraz medali, pucharów, dyplomów dla zwycięzców,

- zakup upominków dla uczestników,

- koszty transportu,

- przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, publikacje na stronach www, obsługa mediów społecznościowych) z dochowaniem obowiązku informacyjnego oferenta,

- ubezpieczenie OC imprezy,

- koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny i wydarzenia wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt VI oferty: Inne informacje”.

 

Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania z dotacji (możliwość pokrycia ze środków finansowych lub niefinansowych własnych):

- koszty obsługi księgowej,

- koszty administracyjne (materiały biurowe, koszty mediów, czynsze).

UWAGA! W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Ewentualne proponowane przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego (w tym zmiana wysokości dotacji) mogą pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

 

WAŻNE:

Przy wyborze ofert będzie brane dodatkowo pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • zgodność zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym;
 • metody i narzędzia rekrutacji odbiorców zadania;
 • realność osiągnięcia rezultatów i sposób ich monitorowania;
 • planowana liczba uczestników biorących udział w imprezie,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową (oszczędność, racjonalność);
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy;
 • przygotowanie i opracowanie planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego: dokładne wskazanie grupy adresatów imprezy, sposób dotarcia do adresatów, planowane działania promocyjne;
 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy (OC organizatora), o czym oferent powinien poinformować w ofercie (pkt VI oferty – Inne informacje);
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama