Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Inicjatywa własna - nabór ofert w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i...

Reklama
Inicjatywa własna - nabór ofert w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 02.12.2022 do 31.12.2023 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe

Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie art. 12 Ustawy.

1. Wniosek dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii BOI w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia wniosku za pomocą generatora. W przypadku niezachowania ww. terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Wniosek sprawdzany jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
2) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia wniosku;
3) złożenie potwierdzenia złożenia wniosku bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisanym niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
4) złożenie potwierdzenia złożenia wniosku, którego suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej wniosku w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący wniosek oraz potwierdzenie złożenia wniosku, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
5) brak opisu zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
6) brak szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

5. Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonego wniosku.
6. W przypadku akceptacji przez Prezydenta celowości realizacji zadania publicznego ogłaszany jest Konkurs.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama