Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 02.01.2023 12:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie adresowane jest do mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Formy realizacji:

 • imprezy integracyjne sportowo-rekreacyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami,
 • program - zajęcia rekreacyjno-sportowe z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 • W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy/programu; Oferent będzie miał obowiązek, w przypadku otrzymania dotacji, tytuł ten umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na wszystkich dokumentach finansowych związanych z dotacją;
 • Oferent musi posiadać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.  Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC - informację na ten temat należy wpisać w pkt. VI OFERTY:Inne informacje”;
 • Przy planowaniu działania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji działania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację;
 • W ofercie należy zawrzeć plan promocyjny przedsięwzięcia zawierający: dokładne wskazanie grupy adresatów imprezy/programu, sposób dotarcia do adresatów, zasady rekrutacji, planowane działania promocyjne;
 • Przed rozpoczęciem wydarzenia oferent zobowiązany będzie przygotować zapowiedź dotyczącą planowanej imprezy lub programu sportowo-rekreacyjnego do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i przesłać ją na adres ursynow.wsr@um.warszawa.pl.
 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy;
 • informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego obligatoryjnie oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – Inne informacje - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów -  więcej informacji w zakresie dostępności znajduje się w pkt. 5 ogłoszenia.

WAŻNE:

Przy wyborze ofert będzie brane dodatkowo pod uwagę:

 

 • doświadczenie w organizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową (oszczędność, racjonalność);
 • liczba uczestników biorących udział w zadaniu;  
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy;
 • przygotowanie i opracowanie planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego: dokładne wskazanie grupy adresatów zadania, sposób dotarcia do adresatów, planowane działania promocyjne;
 • przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta);
 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Ubezpieczenie imprezy  OC – informacja w pkt. VI OFERTY:Inne informacje”;
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 

 

W przypadku deklaracji w ramach zadania wkładu własnego finansowego lub niefinansowanego (osobowego lub rzeczowego), w ofercie w pkt VI. „Inne informacje” należy szczegółowo opisać wkład własny. W przypadku wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego należy wskazać jego wysokość i pozycję kosztorysu. W przypadku wkładu osobowego lub rzeczowego należy opisać wycenę tego wkładu. Zalecenie to dotyczy zarówno oferty na powierzenie jak i na wspieranie realizacji zadania.

 

W przypadku uwzględnienia w kosztorysie oferty opłat od uczestników zadania, w ofercie w pkt VI. „Inne informacje” należy szczegółowo określić ich wysokość, liczbę uczestników wnoszących opłatę oraz okres za jaki opłata jest pobierana.

 

W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama