Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 31.10.2023 23:59
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 158,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 158,5 tys. PLN
Urząd Miasta Ełku, Urząd Miasta Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 9. Posiłki 2023.

OGŁOSZENIE Nr BOP.524.1.9.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pt.: „Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków w roku 2023

Wysokość środków w konkursie, zadania realizowane w 2021 i 2022 roku, terminy składania ofert
i realizacji zadania:

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 158 500 zł.
 2. Zrealizowane w roku poprzednim i bieżącym zadania samorządu miasta Ełku tego samego rodzaju
  i związane z nimi koszty:
 1. w 2021 nie realizowano zadania;
 2. w 2022 przeznaczono na realizację zadania z zakresu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę 147 989 zł.
 1. Środki publiczne na realizację zadania w konkursie mogą być zmniejszone lub zwiększone w miarę potrzeb i możliwości budżetu miasta Ełku.
 2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, realizacja zadań, oraz sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.
 5. Termin realizacji zadań: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
 6. Termin składania ofert: od 2 grudnia  2022 r. do wyczerpania środków, ale nie później niż do 31 października 2023 r.
 7. Termin oceny formalnej i merytorycznej do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 8. Termin rozstrzygnięcia w sprawie oferty (wybór, kwota dotacji i zatwierdzenie zadania do realizacji) do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 9. Celem realizacji zadania jest: przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków w roku 2023.
 10. Miejsce realizacji zadania: miasto Ełk.

§ 2. Warunki realizacji zadania, wymagane załączniki oraz składanie ofert:

 1. Oferowane zadanie musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz warunki rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Oferent usług szczegółowy zakres realizacji zadania: przygotowanie, dowóz i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków w lokalu Oferenta, dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w ilości ok. 36 posiłków dziennie, łącznie w okresie trwania umowy ok. 13 200 posiłków, z zastrzeżeniem, że podane ilości posiłków są zakresem szacunkowym, w związku z czym w granicach minimalnej jak i maksymalnej ilości posiłków, mogą one ulec zmianie.
 2. Oferent zobowiązany jest realizować usługi przez pięć dni w tygodniu, za wyjątkiem świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r. Wymaga się, aby posiłki były przygotowane i wydawane codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Posiłki wydawane na miejscu będą realizowane w godzinach od 12.00 do godz. 14.00. Posiłki wymagające usługi dowozu do domu klienta będą realizowanie w godzinach od 12.00 do godz. 16.00.
 3. Oferent w kalkulacji przewidywanych kosztów przedstawia koszt jednostkowy jednego posiłku, który obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi, nie większy niż 12,00 zł brutto za jeden posiłek.
 4. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
 5. Oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku.
 6. Z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej;
 7. Oferowane zdanie musi uwzględniać zapewnienie dostępności osobom o szczególnych potrzebach.
 8. Dopuszcza się możliwość wykonania części zadania przez podmiot nie będący stroną umowy,
  z tym że za prawidłowość realizacji całego zadania odpowiada oferent.
 9. W celu ochrony środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę charakter zadania publicznego, oferent powinien podjąć wszelkie możliwe i prawnie dopuszczalne działania dążące do wyeliminowania z używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w trakcie realizacji zadania i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku.
 10. W przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie www.witkac.pl).
 11. Obowiązkowo do oferty dołącza się pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu lokalu do potrzeb zbiorowego żywienia (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie www.witkac.pl).
 12. Nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, listy polecające lub inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie www.witkac.pl).
 13. Ofertę należy wypełnić i złożyć w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu w serwisie internetowym www.witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" lub/i ofertę, podpisać przez upoważnione osoby i złożyć: bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4) lub w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku (ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) lub z wykorzystaniem ePUAP na skrytkę /umelk/domyslna lub zeskanowany dokument przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bop@um.elk.pl.
 14. Ostatecznym terminem złożenia podpisanego dokumentu „potwierdzenie złożenia oferty” /jest kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu składania ofert.
 15. Faktycznym terminem złożenia oferty, po którym rozpoczyna się jego ocena jest termin wpłynięcia do Urzędu właściwie podpisanego dokumentu "potwierdzenie złożenia oferty"/oferty.
 16. Oferty złożone wyłącznie elektronicznie w systemie www.witkac.pl, bez złożenia podpisanego „Potwierdzenia złożenia oferty”/oferty nie podlegają ocenie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama