Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2023

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 31.10.2023 23:59
Urząd Miasta Ełku
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 170 tys. PLN
Urząd Miasta Ełku, Urząd Miasta Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2023.

OGŁOSZENIE Nr BOP.524.1.6.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pt.: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2023

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 i z 2021 r. poz. 2490) ogłasza się z dniem 2 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowego zadania z zakresu samorządu miasta Ełku z zakresu pomocy społecznej: specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 1. Wysokość środków w konkursie, zadania realizowane w 2021 i 2022 roku, terminy składania ofert
i realizacji zadania:

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 170 000 zł.
 2. Zrealizowane w roku poprzednim i bieżącym zadania samorządu miasta Ełku tego samego rodzaju
  i związane z nimi koszty:
 1. w 2021 przeznaczono na konkurs z zakresu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług  opiekuńczych,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na rzecz mieszkańców Miasta Ełku  środki w wysokości 10 230 zł;
 2. w 2022 przeznaczono na realizację zadania z zakresu organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 114 524 zł.
 1. Środki publiczne na realizację zadania w konkursie mogą być zmniejszone lub zwiększone w miarę potrzeb i możliwości budżetu miasta Ełku.
 2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, realizacja zadań, oraz sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.
 4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.
 5. Termin realizacji zadań: ramy czasowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
 6. Termin składania ofert: od 2 grudnia  2022 r. do wyczerpania środków, ale nie później niż do 31 października 2023 r.
 7. Termin oceny formalnej i merytorycznej do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 8. Termin rozstrzygnięcia w sprawie oferty (wybór, kwota dotacji i zatwierdzenie zadania do realizacji) do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 9. Celem realizacji zadania jest zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z miasta Ełku w roku 2023.
 10. Miejsce realizacji zadania: miasto Ełk.

§ 2. Warunki realizacji zadania, wymagane załączniki oraz składanie ofert:

 1. Oferowane zadanie musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r.
 2. Obowiązująca przy realizacji zadania jest uchwała nr XXI/198/04 Rady Miasta Ełku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz.892, z 2015 r. poz. 3201, z 2016 r. poz.758, z 2018 r. poz. 4861, z 2020 r. poz. 407 i poz. 5138 oraz z 2021 r. poz. 3753, z 2022 r. poz. 5077). Oferent w kalkulacji przewidywanych kosztów przedstawia koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług opiekuńczych, który obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi, nie większy niż 43,00 zł brutto.
 3. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
 4. Oferowane zadanie musi służyć wspólnocie samorządowej miasta Ełku.
 5. Z dotacji mogą być finansowane wyłącznie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej, tym samym, środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
 6. Oferowane zdanie musi uwzględniać zapewnienie dostępności osobom o szczególnych potrzebach.
 7. Dopuszcza się możliwość wykonania części zadania przez podmiot nie będący stroną umowy,
  z tym że za prawidłowość realizacji całego zadania odpowiada oferent.
 8. W celu ochrony środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę charakter zadania publicznego, oferent powinien podjąć wszelkie możliwe i prawnie dopuszczalne działania dążące do wyeliminowania z używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w trakcie realizacji zadania i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku.
 9. W przypadku, gdy oferent nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązkowo przedkłada dokument potwierdzający status prawny, umocowanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz cele działania (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie www.witkac.pl).
 10. Obowiązkowo do oferty dołącza się oświadczenie o kwalifikacjach osób świadczących usługi wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do ogłoszenia (dokument dołącza się w formie załącznika do oferty w systemie www.witkac.pl).
 11. Nieobowiązkowo oferent może dołączyć rekomendacje, opinie, listy polecające lub inne dokumenty, które mogą dodatkowo pomóc w ocenie oferty (dokumenty dołącza się w formie załączników do oferty w systemie www.witkac.pl).
 12. Ofertę należy wypełnić i złożyć w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu w serwisie internetowym www.witkac.pl, następnie wydrukować dokument "potwierdzenie złożenia oferty" lub/i ofertę, podpisać przez upoważnione osoby i złożyć: bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4) lub w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku (ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) lub z wykorzystaniem ePUAP na skrytkę /umelk/domyslna lub zeskanowany dokument przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bop@um.elk.pl.
 13. Ostatecznym terminem złożenia podpisanego dokumentu „potwierdzenie złożenia oferty” /jest kolejny dzień roboczy następujący po ostatnim dniu składania ofert.
 14. Faktycznym terminem złożenia oferty, po którym rozpoczyna się jego ocena jest termin wpłynięcia do Urzędu właściwie podpisanego dokumentu "potwierdzenie złożenia oferty"/oferty.
 15. Oferty złożone wyłącznie elektronicznie w systemie www.witkac.pl, bez złożenia podpisanego „Potwierdzenia złożenia oferty”/oferty nie podlegają ocenie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama