Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i...

Reklama
Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo zlokalizowanego w Radlinie w roku 2023
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 23:59
Wydział Rozwoju
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 700 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Rozwoju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo zlokalizowanego w Radlinie w roku 2023.

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki poniesione  na realizację zadania w roku 2022

Środki przeznaczone
na realizację zadania w roku 2023

1.

Prowadzenie i obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Jarocin,  Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo zlokalizowanego w Radlinie w roku 2023

650 000,00 zł

700 000,00 zł

     Minimalna kwota wnioskowanej dotacji: brak limitu

     Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 700 000,00 zł

 

Cel zadania

 

Celem zadania jest wyłonienie oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Jarocin, polegającego na prowadzeniu i obsłudze schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Radlinie w roku 2023.

Celem zadania jest zapobieganie i ograniczanie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu Gminy Jarocin oraz z terenu Gmin, z którymi Gmina Jarocin zawarła, na rok 2023, współpracę dotyczącą bezdomnych zwierząt (podpisała porozumienia międzygminne), tj. Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo.

 

Zasady dotyczące realizacji zadania:

 1. W otwartym konkursie ofert brać mogą udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radlinie oraz budynki zlokalizowane na tym terenie (adres: Radlin 57B)  są własnością „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Jarocinie. Gmina Jarocin otrzymała od „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o. o. w Jarocinie prawo do dysponowania gruntem, na którym prowadzone jest w Radlinie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Zgodnie z treścią ww. prawa do dysponowania gruntem oferent, po wygranym konkursie ofert zobowiązany jest do zawarcia z ZUK Sp. z o.o. umowy dzierżawy przedmiotowego terenu w Radlinie (wraz z budynkami), celem prowadzenia na nim schroniska. Umowa dzierżawy z ZUK Sp. z o.o. winna być podpisana w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z Gminą Jarocin na realizację zadania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie konkursowe. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest we własnym zakresie uzgodnić szczegóły przyszłej umowy dzierżawy z ww. Spółką i uwzględnić je przy kalkulowaniu oferty.
 3. W ramach zadania podmiot składający ofertę zobowiązany jest w szczególności do:
 1. zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania Schroniska;

 2. zapewnienia gotowości do przyjmowania oraz przyjmowaniu do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie bezdomnych psów i bezdomnych kotów z terenu Gminy Jarocin, bezdomnych psów z terenu Gminy Żerków i bezdomnych psów z terenu Gminy Koźmin Wlkp. Liczba zwierząt, która zostanie ostatecznie przekazana do Schroniska jest uzależniona od czynników niezależnych od Gminy Jarocin oraz od Gminy Żerków i Gminy Koźmin Wlkp.;
 3. odławiania i transportu do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jarocin; transportu do Schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Żerków oraz transportu do Schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Koźmin Wlkp.;
 4. całodobowego nadzoru i utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie;
 5. zapewnienie niezbędnego personelu do bezpośredniej obsługi zwierząt przebywających w Schronisku oraz do odławiania zwierząt i do transportu zwierząt;            
 6. zapewnienia humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku, polegającej przede wszystkim na zapewnieniu właściwych, dla danego gatunku zwierząt, warunków bytowania. Codzienna opieka i wyżywienie musi dotyczyć zwierząt, które będą przebywały w Schronisku od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. pochodzące z terenu Gminy Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo (tj. zostały przyjęte do Schroniska przed 01.01.2023r.) oraz te, które zostaną przyjęte do Schroniska w 2023 roku.
 7. zapewnienia, w roku 2023, opieki weterynaryjnej zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radlinie (tj. zwierzętom, które będą przebywały w Schronisku od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, tzn. zwierzętom przyjętym do Schroniska przed 01.01.2023r. oraz zwierzętom przyjętym do Schroniska w 2023 roku) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 8. rzetelne i bieżące prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,                                           
 9. kastracji lub sterylizacji wszystkich zwierząt przyjętych do Schroniska, za wyjątkiem tych, których stan zdrowia i/lub wiek na to nie pozwala;
 10. prowadzenia ewidencji zwierząt przyjętych do Schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. bieżącego informowania Gminy Jarocin o liczebności zwierząt w Schronisku poprzez składanie do 15 dnia kolejnego miesiąca raportów miesięcznych przedstawiających stan liczebny zwierząt z podziałem na poszczególne Gminy (w wersji papierowej z podpisami osób upoważnionych). Raport powinien zawierać dane dotyczące miesiąca, za który jest sporządzany, w szczególności: liczbę przyjętych zwierząt, liczbę zwierząt wydanych do adopcji, liczbę zwierząt padłych (z podaniem przyczyny jeżeli jest znana), liczbę eutanazji (z notatką/ zaświadczeniem podpisanym przez weterynarza), liczbę zwierząt, które zostały zwrócone z adopcji, liczbę zwierząt zwróconych właścicielom, liczbę zwierząt, które z innych powodów zwiększyły stan lub zmniejszyły stan liczbowy zwierząt w schronisku z podaniem przyczyny oraz liczbę zwierząt przebywających w schronisku na ostatni dzień danego miesiąca i stan zwierząt na koniec poprzedniego miesiąca. Oferent zobowiązany jest również przedstawić raporty zbiorcze dotyczące psów pochodzących z każdej  gminy (tj. Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo) na dzień 31.12.2023 r. Powyższe dane muszą zostać przedstawione z podziałem na poszczególne Gminy, z którymi Gmina Jarocin zawarła porozumienia międzygminne;
 12. adaptacji pomieszczeń oraz terenu Schroniska do wymogów przebywania zwierząt nakazanych przepisami prawa;
 13. przekazywania bezdomnych zwierząt znajdujących się w Schronisku do adopcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 14. transportowania zwierząt samochodem przystosowanym zgodnie z przepisami prawa do przewozu zwierząt przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje/zaświadczenia;
 15. dezynfekcja i deratyzacja zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. usypianie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji zawierającej w szczególności notatkę (zaświadczenie) weterynarza,
 17. przechowywanie dokumentacji zadania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); po zakończeniu umowy zawartej pomiędzy Gminą Jarocin a oferentem pełna dokumentacja dotycząca zwierząt, winna zostać przekazana podmiotowi prowadzącemu Schronisko w kolejnym okresie,
 18. zamieszczanie w internecie (np. poprzez Facebook) informacji o zwierzętach przyjętych do Schroniska i przeznaczonych do adopcji (obejmującą możliwie jak największą liczbę zwierząt przebywających aktualnie w Schronisku),
 19. przekazywanie przedsiębiorcy, posiadającemu stosowne zezwolenie, zwłok zwierzęcych i ich części (które padły lub nastąpiła ich eutanazja na terenie schroniska) w celu utylizacji- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 20. zorganizowanie i przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjnej dotyczącej zwierząt, która będzie promowała np. adopcję, sterylizację/kastrację zwierząt czy inne kwestie dotyczące bezdomnych zwierząt. W przypadku, gdy pandemia wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwi zajęcia stacjonarne w szkołach lub gromadzenie się większej liczby ludzi w jednym miejscu- warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli zostanie skierowana do większej liczby osób- np. szkoły/ przedszkola informacja promująca np. adopcję zwierząt, sterylizację/kastrację zwierząt, rozpowszechniająca świadomość istnienia schroniska czy losów zwierząt bezdomnych;
 21. przeprowadzanie kwarantanny zwierząt przyjętych do Schroniska;
 22. znakowanie bezdomnych psów i kotów przyjętych do Schroniska zgodnie z przepisami i normami w tym zakresie poprzez wszczepianie elektronicznych chipów,
 23. prowadzenia schroniska zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów dotyczących wytycznych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt i opieki nad zwierzętami.

 

4. Dla celów szacunkowych wskazuje się, że zgodnie z raportami przekazanymi przez podmiot obecnie prowadzący Schronisko, w okresie od stycznia do października 2022r., do Schroniska zostały przyjęte z Gminy Jarocin, Żerków i Koźmin Wlkp. nw. zwierzęta (bez uwzględniania liczby psów zwróconych właścicielom, którzy zgłosili się po psa po przyjęciu psa do schroniska): z Gminy Jarocin- 57 psów, z Gminy Żerków- 24 psy, z Gminy Koźmin Wlkp. - 18 psów oraz koty z Gminy Jarocin. Zastrzega się, że wielkości w roku 2023 mogą różnić się od wielkości z lat poprzednich, ponadto ww. wielości dotyczą tylko 10 miesięcy roku 2022, a więc w miesiącach listopad i grudzień 2022 ulegną one zmianie.

5. W treści oferty oferent winien przedstawić w formie oświadczenia informację o doświadczeniu kadry, którą będzie dysponował w celu realizacji zadania.

6. Uzyskiwanie koniecznych uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i umów związanych z realizacją zadania z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem terminów w tym zakresie, należy do oferenta.

7. Z uwagi na fakt, że termin rozpoczęcia realizacji zadania rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2023r., a więc w dniu wolnym od pracy, Oferent jest zobowiązany
dołożyć należytej staranności przy organizacji rozpoczęcia realizacji powierzanego zadania, tak aby z wyprzedzeniem zaplanował objęcie Schroniska do prowadzenia, w sposób umożliwiający mu pełną realizację zadania już w dniu 1 stycznia 2023r.

8. Odbieranie psów z terenu Gminy Żerków i Gminy Koźmin Wlkp. tj. z terenu Gmin, z którymi Gmina Jarocin ma podpisane porozumienie międzygminne, winno następować po ustaleniu terminu przekazania pomiędzy osobą pracującą na terenie Schroniska a pracownikiem Urzędu tej Gminy, a w przypadku, gdy potrzeba przyjęcia do Schroniska bezdomnego psa z terenu tych Gmin będzie miała miejsce poza godzinami pracy danego Urzędu- osoby pracujące na terenie Schroniska winny odebrać i przyjąć psa do Schroniska i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie daną Gminę w następnym dniu roboczym.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
 5. Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo:

 1) unieważnienia niniejszego konkursu ofert,

 2) wyboru jednego oferenta na realizację jednego zadania publicznego.

 1. Za błąd formalny uznaje się:

1) niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;

              2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;

              3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

              4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych

              5) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

 1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji bieżącej działalności organizacji.

 8. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

9. Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty:

1) kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdza za zgodność z oryginałem kopie aktualnego wyciągu z innego rejestru
lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3) W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji w statucie oferenta/ KRS oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta obejmującego w szczególności pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisania umowy o dotację.

 1. Przedmiot działalności oferenta musi być zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego/ obszarem tematycznym - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego od dnia obowiązywania podpisanej umowy
  do 31.12.2023r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Jarocin.
 5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania poprzez platformę elektroniczną www.witkac.pl oraz dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Jarocinie wygenerowane za pomocą ww. platformy sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz potwierdzenie złożenia sprawozdania w terminie, który będzie określony w umowie o realizację zadania. 
 6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) - sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 10%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
 2. Forma zlecenia: powierzenie, maksymalna kwota wnioskowanej dotacji 700.000,00 zł
 3. Inne warunki realizacji zadania:

- oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III.6 Oferty, tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „ Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 22.12.2022 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie,
  ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze  od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl (tj. do dnia 28.12.2022r.).
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 30.12.2022 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Burmistrz Jarocina zarządzeniem powołuje Komisję konkursową, przy czym w skład Komisji konkursowej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności członkowie Branżowych Zespołów Konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chyba że muszą zostać wykluczeni z powodów określonych w punkcie 4 niniejszego ustępu.
 4. W pracach Komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód.
 5. O powołanie w skład Komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed przystąpieniem
  do oceny każdy z członków Komisji składa za pomocą ww. platformy oświadczenie o braku powiązania z podmiotami składającymi ofertę, o którym mowa w punkcie
  4 niniejszego ustępu.
 6. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje poprzez platformę www.witkac.pl dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert i każdą z nich indywidualnie ocenia według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.
 7. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert. Spośród zaproponowanych przez członków Komisji kwot odrzucana jest najwyższa i najniższa,
  a z pozostałych wyciągana średnia, która stanowi proponowaną kwotę dofinansowania danej oferty.
 8. W przypadku dużych rozbieżności w ocenach poszczególnych ofert przez członków Komisji lub na wniosek jednego z członków Komisji zwoływane jest posiedzenie Komisji, podczas którego omawiane są problematyczne kwestie, po czym Komisja podejmuje stanowisko na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu Komisji konkursowej, informacja o tym jest przekazywana Burmistrzowi Jarocina.
 9. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uznaje się każdą, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 50. Może się zdarzyć, iż nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie uzyskają środki finansowe z budżetu Gminy Jarocin – w związku z treścią Dział IV pkt 5 ppkt 2).
 10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz Jarocina.
 11. Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

 

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1.

Kwalifikacje i doświadczenie kadry biorącej udział przy realizacji zadania (możliwa punktacja 0 lub 5 lub 10 lub 20):

a) brak kadry mającej doświadczenie w pracy ze zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub kadra ma doświadczenie w pracy w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub pracowała z psami i kotami (o łącznej liczebności w tym samym czasie nie mniejszej niż 90 zwierząt) przez okres krótszy niż jeden rok (liczony  w sposób ciągły)

- 0 pkt,

b) jedna osoba posiadająca minimum roczne doświadczenie w pracy w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub pracowała z psami i kotami (o łącznej liczebności w tym samym czasie nie mniejszej niż 90 zwierząt) w sposób ciągły przez co najmniej jeden rok

- 5 pkt.

c) dwie osoby posiadające minimum roczne  doświadczenie w pracy w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub dwie osoby, które pracowały z psami i kotami (o łącznej liczebności w tym samym czasie nie mniejszej niż 90  zwierząt) w sposób ciągły przez co najmniej jeden rok

- 10 pkt.

d) trzy i więcej osób posiadających co najmniej roczne doświadczenie w pracy w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub trzy i więcej osób, które pracowały z psami i kotami (o łącznej liczebności w tym samym czasie nie mniejszej niż 90 zwierząt) w sposób ciągły przez co najmniej jeden rok

- 20.

       20

2

Wartość merytoryczna projektu:

a) przydatność i adekwatność działań: 0-10 pkt.

b) spójność działań: 0-10 pkt.

c) w jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się dla dobra społeczeństwa: 0-3 pkt.

d) przeprowadzenie więcej niż 1 akcję edukacyjną dotyczącą zwierząt, która będzie promowała np. adopcję zwierząt, sterylizację/kastrację zwierząt lub/i inne kwestie dotyczące bezdomnych zwierząt.

(W przypadku, gdy pandemia wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwi zajęcia stacjonarne w szkołach lub  gromadzenie się większej liczby ludzi w jednym miejscu- warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli zostanie skierowana, do większej liczby osób- np. szkoły/ przedszkola, informacja promująca np. adopcję zwierząt, sterylizację/ kastrację zwierząt, rozpowszechniająca świadomość istnienia schroniska czy losów zwierząt bezdomnych.)

 • jedna akcja edukacyjna - 0 pkt.
 • dwie akcje edukacyjne - 4 pkt.
 • trzy i więcej akcji edukacyjnych- 8 pkt.

31

3

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

a) wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe i jakościowe): 0-6 pkt.

b) realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych i jakościowych: 0-6 pkt.

c) trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-4 pkt.

d) wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

19

4

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

a) budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony:
0-6 pkt.

b) wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-10 pkt.

c) wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-5 pkt.

d) poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-6 pkt.

 

 

27

5

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

a) ocena negatywna - 0 pkt.

b) ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymali lub nie rozliczali się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 2 pkt.

c) ocena pozytywna - 3 pkt.

3

 

 

 

 

           

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63‑200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail office@jarocin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować e-mail iodo@jarocin.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Jarocin oraz wynikającego z przepisów związanych z ochroną zwierząt i innych przepisów i obowiązków związanych z prawidłową realizacją zadania, którego dotyczy konkurs, w tym w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym jednostkom zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł, w tym z systemu rejestrów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Ogłoszenia
  o rozstrzygnięciu konkursu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie, a także w formie wykazu na platformie elektronicznej www.witkac.pl. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie,
  ul. Kościuszki 15 a, 63-200 Jarocin, tel. 62 749-96-28, pok. 1.
 2. Komisja konkursowa i Burmistrz Jarocina nie uzasadniają swych decyzji wobec organizacji składających oferty na realizację zadania publicznego, przy czym każdy z oferentów może zażądać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przedstawienia oceny jego oferty z podaniem liczby punktów przyznanych przez członków Komisji, a w przypadku znaczących rozbieżności w punktacji pomiędzy członkami Komisji, także opisowego uzasadnienia oceny. Imiona i nazwiska autorów poszczególnych ocen zostają do wiadomości Burmistrza Jarocina i wydziału merytorycznego.
 3. W sytuacji nagłych zdarzeń losowych (klęski żywiołowe, katastrofy itd.) oraz orzeczeń wyższych organów (RIO) negujących zasadność przyznania dotacji Gmina Jarocin zastrzega sobie prawo odstąpienia od zobowiązań wspierania realizacji zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Wykorzystanie udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowe oraz nienależyte wykonywanie umowy, może skutkować rozwiązaniem umowy, zwrotem otrzymanej dotacji, bądź jej części.

Odwołania.

 1. Oferent może złożyć do Burmistrza Jarocina odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 2. Burmistrz Jarocina rozpoznaje i odpowiada na odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
 3. Złożenie odwołania nie wpływa na rozstrzygnięcie konkursu i nie wstrzymuje procedury zlecania zadań publicznych.
Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama