Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i specjalistycznych jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci...

Reklama
Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i specjalistycznych jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Nabór od 02.12.2022 do 12.01.2023 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 160 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i specjalistycznych jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

1.Opis zadania:

1)Tło:

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, takie jak działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rodzinne, socjoterapeutyczne, społeczno-kulturalne, i inne.

Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz ww. odbiorców powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane aby efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny. Działania powinny przyczyniać się do polepszenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz nabycia kompetencji społecznych.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które działają na obszarze, gdzie projekt będzie realizowany. Projekt powinien zakładać dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

Zadanie publiczne jest zgodne z celem szczegółowym 1: „Ograniczenie wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin, w tym zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie” Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXII/2012/2022 z 17.03.2022 r.

2)Cele szczegółowe:

 1. zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, poprzez:
 1. wzmacnianie czynników chroniących prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży,
 2. niwelowanie czynników ryzyka wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 3. odbudowanie relacji społecznych w klasie, szkole, społeczności dziecięcej placówek;
 1. zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 2. rozwój kompetencji osobistych i zawodowych osób pracujących z dzieckiem i rodziną oraz rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych ważnych miejsc dla społeczności lokalnej.

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny (lub opiekunowie prawni), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym uczniów z rodzin z problemem alkoholowym). Co najmniej 70% odbiorców programu objętych wsparciem regularnym będą stanowić dzieci i młodzież wskazana przez placówki oświatowe oraz placówki wsparcia dziennego z mikroobszarów wokół szkół podstawowych: SP 66, SP 88, SP 227, SP 359.

3)Warunki obligatoryjne:

 1. Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic (w ofercie należy dookreślić obszar prowadzonych oddziaływań).

Jako mikroobszary wskazuje się tereny wokół szkół podstawowych wraz z placówkami: SP 66, SP 88, SP 227, SP 359.

 1. Określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu liczonych raz oraz liczby uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 2. Określenie w ofercie liczby uczestników w podziale na:
 1. wsparciem incydentalnym (dziecko objęte jednym działaniem do dwóch działań, niezależnie od ich rodzaju),
 2. wsparciem regularnym (dziecko objęte minimum 3 działaniami, w tym działaniami specjalistycznymi typu: TUS, zajęcia socjoterapeutyczne, (realizowane przez partnerów zadania jak i zaplanowanymi w ofercie, uczestnictwo w min. 30 godzin działań).

Intensywność wsparcia uczestników zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb.

 1. Wskazanie w ofercie szkół, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz określenie procentu tych dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie uczestników projektu zapraszanych z pozostałych szkół podstawowych: SP 87, SP 94.
 2. Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem części uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie, jako uczniowie wymagający wsparcia regularnego.
 3. Ewaluacja projektu (oferent przedstawi sposób ewaluacji w ofercie).
 4. Nawiązanie współpracy ze szkołą/szkołami przed złożeniem oferty oraz podpisanie listu intencyjnego/listów intencyjnych określających zakres współpracy. Dostarczenie listów intencyjnych do Zespołu Spraw Społecznych,  po ogłoszeniu wyników konkursu będzie warunkiem podpisania umowy.
 5. Oferenci mają obowiązek w ofercie zawrzeć informację określającą zakres współpracy z: OPS, szkołami oraz placówkami wsparcia dziennego.
 6. Przy realizacji projektu wykorzystana zostanie oferta kulturalna, sportowa, edukacyjna m.st. Warszawy, w tym lokalne zasoby (placówki wsparcia dziennego, poradnia psychologiczna, domy kultury, OSiR, inne).
 7. Strukturę zarządczą konsorcjum stanowić będzie koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji oraz koordynatorzy szkolni.
 8. Zadaniem koordynatorów szkolnych będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum ze szkołą, m.in. przedstawianie oferty projektu, współpraca przy pozyskiwaniu uczestników do projektu, kontakt z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i radą pedagogiczną, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z konsorcjum po stronie szkoły, układanie harmonogramu zajęć, zarządzenie przestrzenią udostępnioną na zajęcia oraz pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie wskaźników do monitoringu i ewaluacji.
 9. Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS, placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, kurator, inni).
 10. Uwzględnienie wzajemnej współpracy organizacji  - każda organizacja realizuje określone działania na rzecz całego konsorcjum i współpracy z instytucjami.
 11. Prowadzenie dokumentacji do programu – w tym listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć, zgody rodziców na udział dziecka w projekcie i inne. W ofercie należy wskazać rodzaj dokumentacji.
 12. W ofercie należy dokonać podziału na działania kluczowe (dla których będą mierzone wskaźniki obligatoryjnie) i pomocnicze, które obejmie ogólna ewaluacja.
 13. Skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 18% kosztów całego zadania.
 14. Zleceniobiorca przed każdym kolejnym miesiącem/kwartałem realizacji działań, przedstawi szczegółowy harmonogram w Zespole Spraw Społecznych,
 15. Zleceniobiorca zapewni kadrę przygotowaną do prowadzonych zajęć. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje adekwatne do realizacji zadania, potwierdzone dyplomem ukończenia np. kierunkowych studiów wyższych, studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń.
 16. Organizowanie w szkołach lub innych miejscach cyklicznych spotkań konsorcjum z pedagogiem, psychologiem lub innymi osobami wskazanymi przez dyrektora szkoły, które realizują cele, założony harmonogram współpracy i odzwierciedlają zobowiązania przyjęte przez obie strony w umowie.
 17. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami.
 18. Zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, kamienic, sąsiadów) i włączanie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) istniejącego na obszarze realizacji zadania.

Uwagi:

 1. W ramach realizacji zadania nie może być finansowana:
 1. podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzona w formie pracy podwórkowej,
 2. wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne niebędące kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej,
 3. zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł.
 4. na danym terenie może funkcjonować tylko jedno konsorcjum.
 1. Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700, 1933. j.t.),  
 2. zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,  co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

4)Dodatkowe oczekiwania:

 1. Działania z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej (jeśli zachodzi taka potrzeba i wynika ona z diagnozy społecznej).
 2. Poradnictwo prawne (z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i mediacji), psychologiczne (np. dotyczące relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych).
 3. Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama