Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku

Reklama
Nabór od 02.12.2022 do 31.12.2022 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku.

Zadanie obejmuje: organizację zgrupowań sportowych w okresie ferii letnich w 2023 roku.
Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Obozy powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:
koszty merytoryczne realizacji działań:
- opłata zakwaterowania i wyżywienia (z wyłączeniem słodyczy) uczestników (w ofercie należy podać liczbę dób noclegowych i liczbę uczestników zamieszkałych/uczących się na terenie Dzielnicy Włochy),
- opłata transportu (dojazd do miejsca organizacji zgrupowania i powrót uczestników oraz ew. przejazdy lokalne w trakcie wypoczynku)
- wynagrodzenie i pobyt kadry wychowawczo- instruktorskiej
- wynajem obiektów sportowych niezbędnych do realizacji zadania
- obsługa medyczna
- ubezpieczenie NNW uczestników   
Koszty administracyjne:
- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji
Dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator zgrupowania sportowego otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży).
- dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zgrupowania sportowego dzieci i młodzieży
- czas trwania wypoczynku min. 8 dni (7 noclegów),
- przeprowadzenia min. 4 godzin szkolenia sportowego dziennie,
- oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy,
- dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych,
- dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.
Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. IV.6. oferty Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego.
- opracowanie programu zgrupowania sportowego oraz programu wychowawczo-edukacyjnego wypoczynku,
- rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty,
- prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,
- ubezpieczenie NNW uczestników zgrupowania,
- ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować w ofercie.
Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:
- doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
- liczba uczestników zadania,
- liczba dni zgrupowania sportowego
- dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy,
- koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową
- ubezpieczenie OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem
W przypadku pobierania opłat, kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego , pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania zadania).
Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.
W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest do dostarczenia imiennego wykazu zgrupowania sportowego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama