Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą”

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przeprowadzenie programu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą”.

A. Cele szczegółowe:

• wzrost umiejętności w zakresie rozpoznawania własnych potrzeb;

• podniesienie umiejętności stawiania konstruktywnych celów i realizacja ich bez wchodzenia w relacje przemocowe;

• zmiana dysfunkcyjnych schematów działania i rozwijanie umiejętności poszukiwania twórczych rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych;

• podniesienie umiejętności korzystania z własnych zasobów w rozwiązywaniu problemów osobistych i zawodowych;

• wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi w sposób konstruktywny;

• wzrost umiejętności zarządzania sobą, własną motywacją oraz umiejętności bycia liderem dla siebie i dla rodziny.

B. Adresaci:

Osoby dorosłe po doświadczeniach przemocy w rodzinie lub osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie (z naciskiem na rodziców).

C. Formy realizacji zadania: 

• konsultacje indywidualne (psychologiczne);

• specjalistyczne zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi.

D. Warunki realizacji zadania:

• osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania zadania potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń;

• osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu programu;

• realizator posiada doświadczenie w realizacji tego typu programu minimum 5 lat;

• realizator dołączy ewaluację prowadzonego wcześniej programu z zakresu rozwoju umiejętności życiowych i społecznych dla osób dorosłych z rodzin dotkniętych przemocą; 

• realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;

• realizator zapewni odpowiedni lokal do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Mokotów;

• realizator zapewni potrzebne materiały dla uczestników programu;

• realizator, w razie potrzeby, będzie współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym/Grupami Roboczymi z Dzielnicy Mokotów;

• wymagana dokumentacja: lista uczestników, konspekt zajęć grupowych, raport z ewaluacji,

• w związku z możliwością nawrotu sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-COV-2, w razie potrzeby, zajęcia mogą być prowadzone w zależności od możliwości w formie on-line. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego  Harmonogramu działań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama