Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka”

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka”.

Festiwal ma obejmować różnego typu aktywności np. koncerty, spektakle, konkursy, animacje dla dzieci/rodzin, wystawy, tańce itp., nawiązujące do tradycji folkloru miejskiego z okresudwudziestolecia międzywojennego, czasów powojennych oraztwórczości Stanisława Grzesiuka.

Wspólnotę lokalną tworzą ludzie, którzy odczuwają związek ze swoim miejscem. Poczucie „bycia u siebie” może być związane m.in. ze znajomością i zaangażowaniem w podtrzymanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Większość warszawiaków deklaruje, że czują się związani z okolicą swojego miejsca zamieszkania, interesują się sprawami tego miejsca oraz jego historią. Dlatego ważne, aby wszystkie działania zorganizowane w ramach Festiwalu rozwijały lokalne identyfikacje poprzez upowszechnianie lokalnej historii oraz dziedzictwa kulturowego.

 1.  Cele szczegółowe:
 • integracja mieszkańców,
 • wzmacnianie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania.

 

B. Adresaci:Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

C.Forma realizacji zadania: Festiwal zostanie zorganizowany na terenie Parku Sieleckiego lub w innym wskazanym przez organizatora miejscu. Czas trwania: 1 – 2 dni (do uzgodnienia ze Zleceniodawcą).

D.Wymagania: z wymienionych wyżej aktywności wymagane jest w ramach Festiwalu zapewnienie koncertów na scenie (wymagana jest muzyka nawiązująca do folkloru miejskiego).

E.Warunki realizacji zadania:

 • współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami itp. działającymi na terenie Sielc przy planowaniu i organizacji działań realizowanych w ramach Festiwalu;
 • zaangażowanie mieszkańców w tworzenie programu i działania realizowane w ramach Festiwalu.

F. Inne wymagania:

 • przeprowadzenie akcji promocyjnej w formie: utworzenia strony internetowej na potrzeby festiwalu, plakatów, ulotek, informacji w prasie, radiu itp.;
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników do poszczególnych gier i konkursów;
 • zapewnienie niezbędnego zaplecza  technicznego np. sceny, nagłośnienia, dostępu do prądu na potrzeby stoisk animacyjnych oraz namiotów  (min. 10)  na potrzeby stanowisk  animacyjnych i innych działań;
 • wykupienie ubezpieczenia NNW;
 • dokumentacja przeprowadzonych działań  (np. zdjęcia, film, transmisje itp.);
 • uzyskanie ewentualnych zgód do prowadzenia działań (np. zgoda na zajęcie terenu Parku Sieleckiego);
 • przestrzeganie aktualnego reżimu sanitarnego podczas prowadzonych działań;
 • dopuszcza się zmiany w programie Festiwalu przedstawionym w ofercie, wynikające z rozwoju sytuacji epidemiologicznej, niemniej każdorazowo zmiana formy działania wymaga zgody Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 • zapewnienie drobnego poczęstunku dla współorganizatorów/osób będących na stanowiskach przygotowanych dla mieszkańców.

 

W przypadku działań skierowanych do osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania

publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące

udział przy wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym(zwanego dalej Rejestrem) i

poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww.

zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama