Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 16:00
Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 90 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki .

OGŁOSZENIE Nr 5

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz w związku Uchwałą nr Uchwała nr XLIX/867/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)


 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z obszaru kultury i sztuki

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo dokonania zmian kwot przeznaczonych na realizację poniżej określonych zadań, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2023 z zakresu kultury i sztuki pod nazwą:

1.1. Prowadzenie Klubu Osiedlowego na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej.

 

Nazwa zadania

Prowadzenie Klubu Osiedlowego na osiedlu Łęknice w Dąbrowie Górniczej.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 70.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 70.000,00 zł


 

Cel zadania

Stworzenie przestrzeni dla działań integrujących społeczność lokalną osiedla Łęknice

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

1 klub międzypokoleniowy otwarty min. 4 godziny dziennie 5 dni w tygodniu, skierowany do min. 60 osób miesięcznie. Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenia alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

- comiesięczne oświadczenie oferenta o ilości osób, które skorzystały z oferty;

- tygodniowy i/lub miesięczny harmonogram funkcjonowania klubu zawierający rodzaj prowadzonych zajęć ,przedkładany do Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu

Okres realizacji

01.01.2023 r.– 31.12.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

Klub powinien funkcjonować min. 10 miesięcy w roku. Oferent przy realizacji zadania powinien współpracować z min.
1 instytucją kultury z Dąbrowy Górniczej oraz Radą Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, Młodzieżową Radą Miasta Dąbrowa Górnicza (poświadczenia współpracy od Rady Seniorów
i Młodzieżowej Rady nie są wymagane na etapie składania wniosku). Oferent powinien wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w realizacji działań na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie objętym ofertą, co należy udokumentować. Oferent musi dysponować kadrą o kwalifikacjach i doświadczeniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, warsztatów, spotkań w klubie (instruktorów, trenerów, animatorów. Zajęcia muszą być skierowane do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy), z uwzględnieniem zajęć dla rodzin. Oferent ma zapewnić bieżącą działalność klubu polegającą na organizacji zajęć (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych) z zakresu kultury i sztuki, sportu turystyki i rekreacji, hobby, edukacji m.in. zajęcia malarskie i plastyczne, zajęcia gimnastyczne i taneczne, warsztaty ogólnorozwojowe, seanse filmowe połączone z dyskusją, warsztaty gier. Oferta klubu powinna być przygotowana z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez jego potencjalnych uczestników. Oferent powinien prowadzić działania zmierzające do zainteresowania ofertą Klubu mieszkańców dzielnicy Łęknice, którzy do tej pory nie korzystali z jego oferty. Przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.2. Prowadzenie Klubu na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Nazwa zadania

Prowadzenie Klubu na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 90.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 90.000,00 zł

Cel zadania

Stworzenie przestrzeni dla działań integrujących społeczność lokalną osiedla Sikorskiego.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

1 klub międzypokoleniowy otwarty min. 4 godziny dziennie
5 dni w tygodniu, skierowany do min. 80 osób miesięcznie. Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenia alternatywnych form prowadzenia zajęć, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

- comiesięczne oświadczenie oferenta o ilości osób, które skorzystały z oferty;

- tygodniowy i/lub miesięczny harmonogram funkcjonowania klubu zawierający rodzaj prowadzonych zajęć przedkładany do Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu.

Okres realizacji

01.01.2023 r.– 31.12.2023 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

Klub powinien funkcjonować 12 miesięcy w roku. Oferent powinien wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem
w realizacji działań na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów
w zakresie objętym ofertą. Oferent musi dysponować kadrą
o kwalifikacjach i doświadczeniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, warsztatów, spotkań w klubie (instruktorów, trenerów, animatorów. Zajęcia muszą być skierowane do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy), z uwzględnieniem zajęć dla rodzin. Zadanie ma być realizowane w partnerstwie z co najmniej dwoma organizacjami pozarządowymi, mającymi doświadczenie w pracy z seniorami lub młodzieżą. Partnerstwo należy udokumentować porozumieniem. Zadanie musi być realizowane w porozumieniu i przy współpracy z Pałacem Kultury Zagłębia. Co więcej, oferent przy realizacji zadania powinien współpracować z Radą Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, Młodzieżową Radą Miasta Dąbrowa Górnicza (poświadczenia współpracy od Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady nie są wymagane na etapie składania wniosku). Oferent ma zapewnić bieżącą działalność klubu polegającą na organizacji zajęć (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych) z zakresu kultury i sztuki, sportu turystyki i rekreacji, hobby, edukacji m.in. zajęcia malarskie i plastyczne, zajęcia gimnastyczne i taneczne, warsztaty ogólnorozwojowe, seanse filmowe połączone z dyskusją, warsztaty gier. Oferta klubu powinna być przygotowana z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez jego potencjalnych uczestników. Oferent ma zapewnić dodatkowe, w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Oferent powinien prowadzić działania zmierzające do zainteresowania ofertą Klubu mieszkańców osiedla Sikorskiego, którzy do tej pory nie korzystali z jego oferty. Przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest
dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 roku określone zostały w Zarządzeniu 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.11.2021 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl..

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa powinna być złożona kompletna i sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres:cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 13 ogłoszenia tj. 22 grudnia godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

 

11. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

 

12. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

13. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

22 grudnia 2022 r. godz. 16.00

 

14. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2023 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

15. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

16. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2023 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

17. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

18. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

19. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

20. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

21. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

6 stycznia 2023 r.

 

22. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

23. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

24. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

25. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

26. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

27. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji.

 

28. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

29. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 2918.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2022 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2023 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

30. W roku 2021 zrealizowano zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

297.220,00 zł

 

31. W roku 2022 zrealizowano zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki przyznając z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza dotacje w wysokości:

488.350,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama