Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2023 – 2025

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2023 – 2025.

ZARZĄDZENIE NR 1317/22

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 listopada 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na lata 2023 – 2025

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                            z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm .[2]) oraz § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania dotyczących zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2023 – 2025:

 1. Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym;
 2. Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych;
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych;
 4. Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym;
 5. Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem;
 6. Realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii – program pilotażowy.

 

§ 2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Departament Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  1317 /22

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 listopada 2022 r.

 

na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 1. Rodzaje zadań i warunki realizacji.
 1. Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Cel zadania:

Zapewnienie miejsca na realizację zadań związanych z promowaniem trzeźwego stylu życia        i rozwój środowisk samopomocowych oraz organizacja pomocy skierowanej do osób i rodzin  z problemem alkoholowym.

Adresaci zadania: mieszkańcy Białegostoku

Warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
 2. Dostępność: sześć dni w tygodniu w wymiarze nie mniej niż cztery godzinny dziennie.
 3. Program realizacji zadania powinien obejmować w szczególności:
  1. działania informacyjne dotyczące uzależnienia od alkoholu,
  2. działania wspierające osoby uzależnione od alkoholu w trzeźwieniu,
  3. działania wspierające dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowych,
  4. działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej,
  5. działania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw abstynenckich,
  6. działania w zakresie promowania działalności stowarzyszeń abstynenckich,
  7. organizowanie imprez o charakterze integracyjnym promujących postawy trzeźwościowe  i abstynenckie,
  8. działania wspierające rozwój środowisk samopomocowych,
 4. Preferowane będą działania mające charakter ciągły bazujące na standardach działań stowarzyszeń abstynenckich opracowanych przez Krajową Radę Związków
  i Stowarzyszeń Abstynenckich w partnerstwie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
 5. Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.
 6. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 7. Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 8. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie.
 9. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
 10. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

b) zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 579.950,00 zł  (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2023 oraz po złożeniu ofert.

 1. Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.

Cel zadania:

Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.

Grupa docelowa: osoby i rodziny, w których istnieje problem alkoholowy

Warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
 2. Dostępność przynajmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż trzy godzinny dziennie.
 3. Zakres działania punktu informacyjnego powinien obejmować w szczególności:
 1. dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom  z problemem alkoholowym,
 2. motywowanie osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin do podejmowania terapii,
 3. udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.
 1. Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.
 2. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 3. Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie.
 5. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
 6. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

b) zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 45.000,00 zł.  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2023 oraz po złożeniu ofert.

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym
  w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.

Cel zadania:

Organizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Grupa docelowa: rodzice i  opiekunowie prawni dzieci i młodzieży w mieście Białystok

Warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
 2. Oferta realizacji zadania powinna obejmować w szczególności następujące informacje:
 1. miejsce i termin realizacji,
 2. cele,
 3. adresaci programu oraz sposób ich naboru,
 4. tematyka zajęć,
 5. ewaluacja,
 6. autor programu,
 7. realizatorzy programu,
 8. recenzja programu.
 1. Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.
 2. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 3. Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie.
 5. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
 6. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

b) zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 16.500,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2023 oraz po złożeniu ofert.

 1. Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.

Cel zadania:

Zapewnienie wsparcia dzieciom z FAS i FASD oraz  oddziaływania edukacyjne skierowane do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci z FAS i FASD.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież do 18 roku życia – mieszkańcy Białegostoku

Warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.,
 2. Prowadzenie działań diagnostycznych w kierunku FAS/FASD,
 3. Prowadzenie zajęć indywidualnych,
 4. Prowadzenie zajęć grupowych,
 5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców.
 6. Wymagania dotyczące specjalistów realizujących zadanie:
 1. Terapeuci SI,
 2. Psycholog,
 3. Terapeuci FAS/FASD,
 4. Rehabilitant.
 1. Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.
 2. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 3. Zadanie musi być realizowane  na terenie miasta Białystok.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie.
 5. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.
 6. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
 1. zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Na wsparcie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 80.000,00 zł  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2023 oraz po złożeniu ofert.

 1. Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem.

Cel:

Zwiększenie oddziaływań pomocowych – krótko-i długoterminowych zmierzających do rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz kompetencji rodzicielskich ich rodziców/opiekunów prawnych jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem oraz eliminujący zachowania osób dorosłych, które są krzywdzące wobec dzieci.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzieży z doświadczeniem przemocy bądź z ryzykiem wystąpienia takiego doświadczenia oraz ich rodzice/opiekunowie prawni   - mieszkańcy Białegostoku

Zakres działań i istotne informacje:

1.  Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

2.   Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych (grupowych i/lub indywidualnych), grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z doświadczeniami zdarzeń traumatycznych, w tym krzywdzenia.

3.    Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet z ryzykiem depresji okołoporodowej jako czynnik chroniący przed krzywdzeniem dzieci.

4.    Podejmowanie działań terapeutycznych (grupowych i/lub indywidualnych) wobec sprawców
i ofiar przemocy rówieśniczej.

5.    Prowadzenie grupowych oddziaływań terapeutycznych wzmacniających więź skierowanych do dzieci oraz ich rodziców/opiekunów.

6.  Prowadzenie krótkoterminowej terapii metodą CPC-CBT (kombinowana rodzic – dziecko terapia poznawczo- behawioralna) wobec całej rodziny, w której rodzice stosują/stosowali krzywdzące metody wychowawcze wobec dzieci

7.    Prowadzenie superwizji zespołu.

8.    Wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w placówce:

- specjaliści z zakresu psychotraumatologii,

- specjalista psychiatrii  dzieci i młodzieży,

- specjalista psychiatra,

- psycholog kliniczny ze specjalizacją dziecięcą,

- certyfikowani realizatorzy-terapeuci metody CPC-CBT

- certyfikowani  specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.

9.  Oferent powinien opisać w ofercie standardy w zakresie ochrony dzieci w ramach realizacji projektu.

10.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.

11.  Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.

12.  Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.

13.  Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

14.  Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

15. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

 1. zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

 

Na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 340.000,00 zł  (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Planowana wysokość środków w latach 2024 – 2025:
- w 2024 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 350.000,00 zł.,

- w 2025 r. w dziale 851 rozdz. 85 154 wynosi 360.000,00 zł.

 

W latach 2023-2025 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.

 

W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2023 oraz po złożeniu ofert.

 1. Realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii – program pilotażowy.

 

Cel:

Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym uzależnieniem
i uzależnieniom od nowych technologii oraz członkom ich rodzin i bliskim

Grupa docelowa:

Mieszkańcy miasta Białegostoku – dzieci, młodzieży zagrożone uzależnieniem i uzależnione od nowych technologii oraz członkowie ich rodzin i bliscy.

Zakres działań i istotne informacje:

1.  Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

2.   Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych.

3.    Prowadzenie wykładów i warsztatów profilaktycznych dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

4.    Prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych.

5. Prowadzenie poradnictwa i działań informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych i różnych grup zawodowych.

6.  Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych.

7.    Prowadzenie superwizji zespołu.

8.    Wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w placówce m.in.:

- specjalista psychiatrii  dzieci i młodzieży,

- specjalista psychiatrii,

- psycholog,

- psychoterapeuta,

- pedagog,

- specjalista psychoterapii uzależnień.

9.  Doświadczenie w prowadzeniu oddziaływań profilaktycznych w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań - minimum 10 lat.

10.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.

11.  Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.

12.  Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.

13.  Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

14.  Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

15. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

 1. zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 2. zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

 

Na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 450.000,00 zł.  (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2023 oraz po złożeniu ofert.

 

 

 1. Warunki przyznawania dotacji:

 

 1. Zlecenie zadania i ich finansowanie  odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U.  2022 poz. 1634 z późn. zm.).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.

3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:

1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów
w przypadku przyznania dotacji w wysokości  mniejszej  niż wnioskowana;

2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
i dokonywanych z tych środków wydatków;

3) realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie;

4) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania  został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku  Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057);

5) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych
lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego
2019 r;

4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;

2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;

3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta;

2) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;

3) wynagrodzenia oraz inne wydatki na pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji związane z realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.

4) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;

5) nabycie lub dzierżawę gruntów;

6) zadania inwestycyjne, w tym m. in. prace budowlane;

7) działalność gospodarczą i polityczną;

8) kary i odsetki.

6. W przypadku zadań zlecanych w formie wsparcia oferent ma obowiązek wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % całkowitej wartości zadania.

 1. Wkład własny może mieć formę:

1) wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Miasta Białystok.

UWAGA: Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy.

2) wkładu osobowego – nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków organizacji odpowiednio udokumentowana z zachowaniem następujących warunków:

a) zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone
w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe); karty pracy muszą być podpisane przez wolontariusza oraz osobę upoważnioną do odbioru pracy wykonanej przez wolontariusza;

c) wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;

d) wartość pracy jednego wolontariusza wyliczona jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 25 zł/godz., z zastrzeżeniem pkt e);

e) jeśli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza może być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, z tym że warunkiem przyjęcia do kalkulacji kwoty wyższej niż kwota wskazana
w pkt d) jest posiadanie przez wolontariusza kwalifikacji co najmniej takich jakie posiada stały personel, w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty za jedną godzinę pracy wskazanej w pkt d).

8. Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje oferent (własne lub pochodzące z innych źródeł) – nie może być to wyłącznie wkład osobowy.

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność             w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.

4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl,na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.

7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.

8. Wymagana dokumentacja:

 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu
  i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji).

9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

 1. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

 

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
 2. są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
 3. są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
 4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
 5. zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
 6. są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane
  i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
  1. Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
 1. wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami
  płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia
  dla każdego stanowiska pracy;
 2. koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

 

 1. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie realizacji projektu.

 

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi 
w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 15%. Zmiany powyżej 15% wymagają zawarcia aneksu do umowy i powinny być zgłaszane 
w terminie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie aneksu.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

 

1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.

2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji
i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia,
w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od powyższej decyzji nie stosuje się trybu odwołania.

5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:

 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz
  nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
 2. złożone po terminie;
 3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
 4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
 5. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 6. podpisane przez osoby nieupoważnione;
 7. przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
 8. do których nie dołączono wymaganych załączników;
 9. zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione;
 10. w których wkład własny oferenta nie spełnia wymaganego minimum wskazanego
  w ogłoszeniu – dotyczy zadań realizowanych w formie wsparcia.

 

 1. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I następuje w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

 

Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizacje zadań w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:

 

Lp

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 • Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
 • Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
 • Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?

0-30 pkt

 

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
 • Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
 • Czy planowane wydatki są zasadne
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?

0-30 pkt

 

3.

Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
 • Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
 • Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?

0-25 pkt

 

4.

Zadeklarowany wkład osobowy,

w tym świadczenia

wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania

 • Czy podmiot przewiduje pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy przy realizacji zadania?
 • Czy deklarowany wkład osobowy

gwarantuje właściwą realizację zadania?

0-5  pkt

 

5.

Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot

 • Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.

0-5  pkt

 

6.

Staranność w przygotowaniu oferty

 • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
 • Czy oferta sporządzona jest jasno
  i przejrzyście?

0-5 pkt

 

Razem

max. 100

 

 

Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizację zadań w formie powierzenia realizacji zadania publicznego:

 

Lp

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 • Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
 • Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
 • Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?

0-30 pkt

 

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
 • Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
 • Czy planowane wydatki są zasadne
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?

0-30 pkt

 

3.

Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
 • Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
 • Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?

0-30 pkt

 

4.

Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot

 • Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.

0-5  pkt

 

5.

Staranność w przygotowaniu oferty

 • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
 • Czy oferta sporządzona jest jasno
  i przejrzyście?

0-5 pkt

 

Razem

max. 100

 

 

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej
70 punktów.

9. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 

 1. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w dwóch ostatnich latach oraz związanymi z nimi kosztami:

 

W budżecie Miasta Białegostoku suma środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła:

2020 rok

2021 rok

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.

548 000 zł

548 000 zł

Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.

31 600 zł

31 600 zł

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.

16 500 zł

16 500 zł

Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.

80 000 zł

80 000 zł

Realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii – program pilotażowy

0,00 zł

0,00 zł

Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem.

140 000 zł

170 000 zł

Suma

816 100 zł

846 100 zł

 

VIII. Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583,1005, 1079 i 1561.

[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 1812.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama