Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 31.12.2022 23:59
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 1 grudnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

I.  CELE, REZULTATY, TERMIN ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

1. Cel zadania: wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu – wydarzenia kulturalne i artystyczne, opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym.
2. Rezultaty zadania:

 • udostępnienie możliwości poznania dziedzictwa kulturowego powiatu oświęcimskiego;
 • udostępnienie możliwości rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów;
 • umożliwienie udziału społeczności powiatu oświęcimskiego w wydarzeniach kulturalnych.

Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

 • Organizacja konkretnej liczby wydarzeń;
 • Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniu.

Zadania można mierzyć m. in. poprzez:

 • prowadzenie dziennika zajęć;
 • sporządzanie protokołów z wydarzeń;
 • dokumentację fotograficzną;
 • listę obecności;
 • wykaz uczestników wydarzenia.

3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.
4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000,00 zł.
5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.
 5. Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 6. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.
 7. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.
 9. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 10. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
 11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany terminów poszczególnych działań, pod warunkiem, że zmiany te mieszczą się w terminie realizacji całego zadania. Zmiany te wymagają zgłoszenia w systemie Witkac oraz nie wymagają aneksu do umowy.
 12. Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.
 13. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmniejszenia powyżej 20 % poszczególnych założonych liczbowo rezultatów wymagają zgody Zarządu Powiatu oraz aneksu do umowy.
 14. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ofercie rezultatów.
 15. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
 16. Każda organizacja realizująca zadanie publiczne ze środków dotacji ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona w co najmniej minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 czerwca 2020 r. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić (w szczególności ze względów technicznych lub prawnych) dostępności o której mowa w art. 6 ustawy stawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest zobowiązany do zapewnienia takiej osobie dostępu alternatywnego. W ofercie wskazane jest umieszczenie (w sekcji VI oferty „inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty”) informacji w jaki sposób będzie zapewniona będzie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 17. Sprawozdania końcowe oferenci składają w systemie Witkac. Po złożeniu sprawozdania należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

III. TERMINY

 1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2023 roku.
 3. Termin dokonania wyboru ofert – do 28 lutego  2023 roku.

 

IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski złożone za pośrednictwem platformy Witkac, kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 12. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:
 • Doświadczenie podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - 0-4 pkt.
 • Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie - 0-4 pkt.
 • Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy - 0-4 pkt.
 • Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania - 0-12 pkt.

 

V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH W ROKU 2022 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

 1. Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 2. Ogółem:  50 000,00 zł
 3. Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 50 000,00 zł

 

VI. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

 1. Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 2. Ogółem:  40 000,00 zł
 3. Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: 40 000,00 zł

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału
Jerzy Chrząszcz – Główny Specjalista
nr telefonu: 33 844 97 15
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama