Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 01.12.2022 do 02.01.2023 16:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 420 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,  zamieszkałej na terenie m. st. Warszawy obejmuje swoim zasięgiem wskazane przez stowarzyszenia sportowe grupy szkoleniowe w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, lekkoatletyka, tenis ziemny i stołowy, kolarstwo, piłka siatkowa i koszykowa, żeglarstwo, sporty walki  (boks, zapasy, sumo, karate), biegi na orientacje i inne.

W zakres zadań mogą wchodzić

 • prowadzenie stacjonarnego szkolenia sportowego,
 • organizacja obozów i zgrupowań szkoleniowych,
 • udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

 

Szkolenie może odbywać się na dwóch poziomach:

 1. podstawowym, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:
  - od rocznika 2016 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 90 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 45 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) – do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu;
 2. zasadniczym, którego adresatami będą zawodnicy legitymujący się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę, minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 135 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 45 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe/zasadnicze należy wpisać w ofercie w części III.6 - Planowany poziom osiągnięcia rezultatów. W przypadku organizacji obozów i zgrupowań szkoleniowych konieczne jest również podanie ilości dni treningowych.
W przypadku braku informacji – oferta nie będzie rozpatrywana.

Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Oferty które nie będą dotyczyły systematycznego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane;

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w innej dzielnicy i Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia;
 • wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań  dla tych samych uczestników szkolenia;
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy dzielnicę a Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

W kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.

„Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania”

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego
w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne środki w całości przeznaczy na realizację zadania. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

A: koszty merytoryczne:

- szkolenie stacjonarne:

 • wynagrodzenie osób szkolących za prowadzenie treningów i obsługi technicznej;
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);
 • zakup potrzebnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (koszty nie mogą przekroczyć 10 % dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 • wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;
 • zakup osobistego sprzętu sportowego;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 

- zgrupowania sportowe:

 • przejazd, transport;
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych;
 • wynagrodzenie osób szkolących;
 • obsługa medyczna;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 

- udział we współzawodnictwie:

 • przejazd, transport;
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 • opłaty za udział we współzawodnictwie;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

A. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: obsługa finansowo – księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 10 % dotacji;

B. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawę, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

C. koszty związane z zapewnieniem dostępności.

inne koszty uzasadnione  specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać
w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

Oferent jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.
Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.

Uwaga:

 • Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację;
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie dziennika zajęć zawierającego datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, który będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę (klub prowadzący szkolenie) dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

 

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania oraz oświadczenie zleceniobiorcy, (wzory dokumentów znajdują się na stronie https://wawer.um.warszawa.pl).
W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji, oferent zobowiązany jest pozyskać od rodzica/opiekuna każdego uczestnika szkolenia podstawowego, oświadczenie o udziale
w szkoleniu (wzór znajduje się na stronie https://wawer.um.warszawa.pl). Oferent zobowiązany będzie do przechowywania oświadczenia wraz z dokumentacją związaną z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama