Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni w okresie...

Reklama
udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku
Nabór od 01.12.2022 do 22.12.2022 10:00
Wydział Środowiska
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. – „udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku”.

 1. Podstawa prawna konkursu:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze  zm.),
 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
 3. rozporządzenie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 4. uchwała nr XLVII/1452/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
 5. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

 

 1. Cele konkursu:

Zapewnienie pomocy weterynaryjnej pochodzącym z terenu miasta Gdyni zwierzętom:

 1. dzikim (z wyłączeniem grubej zwierzyny łownej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r. nr 45 poz. 433 ze zm.), które wymagają dostrzelenia lub uśmiercenia farmakologicznego),
 2. egzotycznym,
 3. gospodarskim czasowo odebranym lub z innych przyczyn pozbawionym opieki.

 

 1. Ogłaszający konkurs:

     Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

 

 1. Obsługa merytoryczna konkursu:

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej nad realizacją zadania jest:

Wydział Środowiska Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia tel. 58 668 84 88

 

 1. Rodzaj zadania:

Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

 1. przyjmowania w godzinach 7:00–22:00, w okresie obowiązywania umowy w wyznaczonym punkcie weterynaryjnym na terenie Gdyni zwierząt dostarczonych przez odpowiednie służby (Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną), instytucje (port, stocznie, szkoły, przedszkola itp.) oraz mieszkańców Gdyni,
 2. przeprowadzania selekcji dostarczonych zwierząt pod kątem dalszego leczenia lub podjęcia decyzji o konieczności dokonania eutanazji,
 3. eutanazji zwierząt rannych i chorych celem skrócenia ich cierpienia w sposób humanitarny zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. podejmowania przez całą dobę interwencji na zgłoszenia Policji, Straży Miejskiej w przypadkach, gdy zwierzę dzikie (inne niż gruba zwierzyna łowna), egzotyczne lub gospodarskie dla którego nie można ustalić właściciela, zostało uwięzione lub okaleczone w wypadku komunikacyjnym lub z innych przyczyn wymaga czasowego uśpienia lub obezwładniania przy pomocy broni pneumatycznej (zdalnej immobilizacji), celem udzielenia pomocy weterynaryjnej,
 5. zapewnienia opieki w punkcie weterynaryjnym oraz wykonywania niezbędnych zabiegów weterynaryjnych zwierzętom rokującym na wyleczenie i samodzielną egzystencję w środowisku naturalnym,
 6. transportu dzikich zwierząt rokujących wyleczenie i samodzielną egzystencję w środowisku naturalnym do miejsca rehabilitacji (ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, zagrody do tymczasowego przetrzymywania dzikich zwierząt) oraz zapewnienia w nim niezbędnych warunków bytowych oraz opieki weterynaryjnej do czasu wypuszczenia zwierząt do ich naturalnego środowiska,
 7. nadzoru i ewentualnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi (czasowo odebranymi lub z innych przyczyn pozbawionymi opieki) w gospodarstwie rolnym wskazanym przez Gminę Miasta Gdyni,
 8. odławiania zwierząt egzotycznych (w tym w przypadkach koniecznych, z użyciem broni pneumatycznej), ich leczenia, rehabilitacji oraz przekazania do adopcji instytucjom lub osobom mającym warunki i niezbędną wiedzę do ich utrzymywania lub hodowli,
 9. utylizacji zwłok zwierząt padłych lub poddanych eutanazji,
 10. edukacji mieszkańców Gdyni np. poprzez przygotowywanie co najmniej jednego posta edukacyjnego miesięcznie na facebooku wykonawcy (którego treść będzie musiała być zaakceptowana przez ogłaszającego konkurs), skierowanego do mieszkańców Gdyni.

 

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze  zm.), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2023 rok, na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 70 000 zł brutto.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji i realizacji wydatków:
 1. spełnienie przez Oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu,
 2. spełnienie przez Oferenta merytorycznych kryteriów oceny ofert zawartych w ogłoszeniu,
 3. kwota przeznaczona na dotację może zostać przydzielona tylko jednemu Oferentowi składającego ofertę w konkursie,
 4. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie- w takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do  przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania,
 5. jeden Oferent może złożyć jedną ofertę,
 6. oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania,
 3. informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie objętym zadaniem,
 1. w przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę/porozumienie o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania,
 2. dotacja nie może być przeznaczona na:
 1. dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 6. działalność polityczną lub religijną,
 7. zakup środków trwałych,
 1. zadanie może być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni,
 2. wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem,
 3. dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu określonymi w kalkulacji kosztów, jeżeli suma wydatków finansowych z dotacji w danej kategorii kosztów, wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, nie uległa zwiększeniu/zmniejszeniu o więcej niż 10 %, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu,
 4. zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową,
 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie w oparciu o zapisy art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu o konkursie,
 6. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

8. Warunki zamówienia, jakie Wykonawca zobowiązany jest spełniać:

 1. umożliwienie kontaktu w godz. 7:00–22:00 przez cały okres trwania umowy pod numerem telefonu komórkowego w celu odbierania zgłoszeń od służb (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna) i podejmowanie działań określonych w przedmiocie zadania,
 2. prowadzenie w formie elektronicznej (program MS Excel) osobnej ewidencji przyjęć i leczenia zwierząt dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia publicznego, zawierającej między innymi informacje: kto i kiedy dostarczył zwierzę, z jakiego powodu trafiło do lecznicy, historię leczenia, datę oraz miejsce przekazania zwierzęcia, ewentualnie datę eutanazji lub padnięcia,
 3. dysponowanie miejscem, gdzie zwierzęta rokujące na wyleczenie oraz samodzielną egzystencję w środowisku naturalnym, zostaną umieszczone na czas rehabilitacji, a następnie wypuszczone do środowiska lub przekazane osobom chcącym zapewnić im dalszą opiekę,
 4. prowadzenie w miejscu rehabilitacji ewidencji zwierząt przekazanych przez Wykonawcę w ramach niniejszego konkursu,
 5. posiadanie niezbędnego sprzętu, w tym broni pneumatycznej służącej do zdalnej immobilizacji zwierząt wymienionych w pkt 4 przedmiotowego zadania,
 6. posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień wymaganych prawem do podejmowania działań  objętych niniejszym zamówieniem, w tym uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz specjalizację w leczeniu zwierząt nieudomowionych,
 7. realizowane w ramach niniejszego zamówienia publicznego działania nie będą naruszać ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 572), ustawy prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.), ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 306 ze zm.), ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1421 ze zm.) oraz  ustawy o broni i amunicji (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 955 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe

Według prowadzonych statystyk do Gabinetu Weterynaryjnego od 1.01.2022 r. do 31.10.2022 r. trafiło:

 

szt. zwierząt

ogółem 

457

poddano eutanazji

114

padło 

91

po udzieleniu pomocy wet. przekazano do zagrody lub ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych

79

po udzieleniu pomocy wet. przekazano opiekunom / hodowcom

118

po oględzinach i obserwacji wypuszczono do naturalnego środowiska

55

 

Wśród zwierząt dzikich, którym udzielono pomocy weterynaryjnej lub które poddano obserwacji były: głównie ptaki, ponadto: jeże, żółwie, wiewiórki, nietoperz.

 

 1. Terminy realizacji zadania:

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

10.  Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 21.12.2023 r., godz. 23:59:59.
 2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24 w terminie do 23.12.2023 r., ofertę z wygenerowanym potwierdzeniem złożenia oferty lub wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
 3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w pkt 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
 4. Oferty złożone po terminie oraz oferty złożone przez podmioty, które do dnia upływu terminu składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec gminy  lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenia społeczne, nie będą rozpatrywane.

 

11.  Warunki formalne:

       Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

 1. złożone przez podmioty uprawnione, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia  udziału w konkursie,
 2. złożone na obowiązującym formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz prawidłowo wypełnione,
 3. wprowadzone do systemu informatycznego na stronie www.witkac.pl,
 4. zawierające komplet niezbędnych załączników:
  1. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna ), innego rejestru lub ewidencji,
  2. statut,
  3. sprawozdanie z działalności za 2021 rok (merytoryczne i finansowe),
  4. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych,
  5. dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta lub osoby z którą Oferent zawarł umowę o współpracy przy realizacji zadania objętego konkursem do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,  specjalizacje oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta związane z udzielaniem pomocy zwierzętom dzikim, egzotycznym oraz gospodarskim,
  6. pisemne zapewnienie o współpracy podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji dzikich zwierząt w przypadku gdy Wykonawca nie posiada możliwości rehabilitacji dzikich zwierząt.
 5. podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta  zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
 6. złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. każdy Oferent składa jeden komplet dokumentów.

 

12.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz wybór ofert.

 1. Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – tak/nie,
  2. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) – 5 punktów,
  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – do 15 punktów,
  4. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  – do 10 punktów,
  5. ocena kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 30 punktów.
 2. Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
 1. w jakim stopniu Oferent wskazał i opisał zmianę społeczną, jaka zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania – 10 punktów,
 2. w jakim stopniu Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów (merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia) – 10 punktów,
 3. zaangażowanie w edukację mieszkańców Gdyni - w jaki sposób Wnioskodawca planuje dotrzeć do mieszkańców – 10 punktów,
 4. w jakim stopniu zaproponowane działania i ich rezultaty będą pozwalały na osiągnięcie celów wskazanych w ogłoszeniu – 10 punktów.
 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od terminu składania ofert, określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizację zadania udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni, będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.
 3. Wyniki z podaniem nazwy podmiotu i wysokości przyznanej dotacji zostaną  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, wywieszone na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, zamieszczone na stronach miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska UM Gdyni.
 4. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 5. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

13. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w latach 2021 i 2022 zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 1. koszt programu w 2021 roku: 54 000 zł
 2. koszt programu w 2022 roku: 54 000 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama