Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów”

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania na rzecz Seniorów w Dzielnicy Mokotów”.

Opis zadania:

A. Cele szczegółowe:

 • zwiększenie oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów (integracja wewnątrz i międzypokoleniowa);
 • podniesienie kompetencji nieformalnych opiekunów osób starszych z Dzielnicy Mokotów;
 • pomoc psychologiczna ukierunkowana na problemy wieku senioralnego.

B.  Adresaci: mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

C.  Możliwa forma realizacji: warsztaty, wykłady, konsultacje, spotkania integracyjne, zajęcia aktywizujące w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

D. Warunki realizacji zadania:

 • W związku z możliwością nawrotu sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-COV-2, w razie potrzeby zajęcia mogą być prowadzone w zależności od możliwości stacjonarnie bądź on-line. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć , z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.
 • Oferent szczegółowo określi sposób rekrutacji  uczestników do projektu oraz przeprowadzi rekrutację.
 • Oferent przedstawi w ofercie informację, że ustalił możliwość przeprowadzenia projektu w lokalu na terenie Dzielnicy Mokotów, jeśli jest wymagany do realizacji projektu.
 • Oferent przedstawi w ofercie planowany program zajęć/ spotkań/ warsztatów/ wykładów/ imprezy/ projektu stacjonarnego lub on-line.
 • Oferent zapewni kompetentną i doświadczoną kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami.
 • Do zajęć z seniorami wymagane jest minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z tą grupą odbiorców.
 • W przypadku zajęć międzypokoleniowych, w których uczestniczy młodzież, oferent przed rozpoczęciem zajęć uzyska wszystkie wymagane zgody, w tym np. zgodę dyrektora placówki, nauczycieli, rodziców.
 • Oferent będzie mógł liczyć na to, że Zleceniodawca przygotuje pismo skierowane do dyrektorów mokotowskich szkół i placówek, wspierające działania, w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie takich zajęć.
 • Jeżeli w zajęciach będą uczestniczyć osoby małoletnie oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanym  dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację , że w stosunku do nich prowadzone są postepowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
 • Oferent odpowiada za bezpieczeństwo uczestników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama