Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy...

Reklama
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej
Nabór od 01.12.2022 do 03.01.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 340 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 340 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie. 

Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

Zadanie publiczne polega na realizacji programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych (60+) z terenu Dzielnicy Ursynów oraz rozwój ich aktywności społecznej.

Adresaci zadania: Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w wieku 60+.

Formy realizacji zadania: Forma stacjonarna. Dopuszcza się interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Dodatkowe uwagi:
W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, dziennik pracy, scenariusze, listy obecności, inne;

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów,
w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama