Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2023 roku...

Reklama
Otwarty konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej
Nabór od 30.11.2022 do 22.12.2022 15:29
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 145 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 145 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Gmina Miasto Ustka, Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu na realizację zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy Miasto Ustka w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej.

BURMISTRZ MIASTA USTKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.),

- Projekt budżetu Miasta Ustka na 2023 r.,

- Uchwała Nr LXVIII/602/2022 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.


I. Rodzaj zadania

Zadanie pn.: „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Ustka w 2023 roku poprzez prowadzenie ogrzewalni”.

 

Cele zadania:

1) zapewnienie dla minimum 10 osób bezdomnych przebywających  na terenie Miasta Ustka możliwości korzystania z ogrzewalni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r., a następnie od 1 października do 31 grudnia 2023 r., przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę,

2) zapewnienie, w razie potrzeby: 

 1. większej liczby miejsc w ogrzewalni,
 2. niezbędnego ubrania w tym bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do indywidualnych właściwości osoby bezdomnej oraz do pory roku, dla osób, które nie są w stanie zapewnić sobie ich samodzielnie,

3) zmniejszenie zagrożenia związanego z zamarzaniem osób bezdomnych,

4) zmniejszenie ilości osób przebywających w miejscach niemieszkalnych,

5) poprawa wizualnego wyglądu osób bezdomnych poprzez udostępnienie sanitariatów do przeprowadzenia zabiegów higienicznych (kąpiel, golenie, itp.) i załatwienia potrzeb fizjologicznych, a także umożliwienie wymiany odzieży na inną lub zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,

6) poprawa funkcjonowania osób bezdomnych w społeczeństwie m.in. poprzez oddziaływanie socjoterapeutyczne, pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

1) liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie w ogrzewalni – sprawozdanie oferenta,

2) liczba osób, które skorzystały z sanitariatów i wymiany odzieży lub dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany – sprawozdanie oferenta, rachunki za wodę,

3) liczba odzieży, która została wykorzystana w ramach wymiany odzieży lub dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany  – sprawozdanie oferenta,

4) liczba osób bezdomnych, którym wydano ciepły napój - sprawozdanie oferenta,

5) liczba osób bezdomnych, którym udzielono w sposób ciągły lub doraźny poprzez oddziaływanie socjoterapeutyczne pomocy i wsparcia w celu przezwyciężenia sytuacji kryzysowej –  sprawozdanie oferenta.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania: 145 000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Źródła finansowania zadania, oprócz uzyskanej dotacji, mogą pochodzić z:

1) wkładu własnego finansowego;

2) wkładu własnego osobowego;

3) wkładu własnego rzeczowego;

4) z innych źródeł publicznych.

 W wyniku postępowania konkursowego do udzielenia dotacji zostanie wybrana jedna oferta – do wysokości posiadanych środków finansowych.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 1.01.2023 r. a dniem 31.12.2023 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

Gmina Miasto Ustka udostępni oferentowi budynek, w którym będzie znajdować się ogrzewalnia.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu  następujących zasad:

 • Oferent ma obowiązek prowadzić ogrzewalnię na warunkach określonych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U.   poz. 896),
 • oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się z warunkami technicznymi budynku, w którym ma się znajdować ogrzewalnia,
 • oferent zapewnia całodobowy nadzór i ochronę obiektu, w którym realizowane jest zadanie,
 • oferent ustala zasady przyjmowania uczestników do ogrzewalni w postaci regulaminu wewnętrznego  w porozumieniu i uzgodnieniu z Miastem Ustka. Ponadto,  zobowiązuje się do każdorazowego informowania (drogą pisemną lub elektroniczną) o przypadku odmowy przyjęcia osoby bezdomnej do ogrzewalni ze wskazaniem przyczyn odmowy z krótkim opisem sytuacji,
 • oferent zapewni osobne pomieszczenie wraz z węzłem sanitarnym dla osób wymagających czasowego odizolowania od pozostałych osób przebywających w ogrzewalni, w szczególności z uwzględnieniem aktualnych wytycznych w związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczących wirusa SARS-CoV-2,
 • oferent zapewnienia pomoc osobom przebywającym w ogrzewalni w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,
 • oferent zobowiązany jest do prowadzenia ogrzewalni zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi,
 • oferent musi wykazać, że posiada wystarczające środki własne oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,
 • oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2240 ze zm.),
 • dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
 • z dotacji mogą być finansowane wszelkie koszty związane z utrzymaniem obiektu (w tym koszty zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, ciepłej wody, zużycia wody i odprowadzania ścieków, drobnych prac remontowych itp.),
 • oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej,
 • preferowane będą oferty, w których oferenci będą prowadzić nie tylko ogrzewalnię, ale również zorganizują i poprowadzą świetlicę z usługami socjoterapeutycznymi dla osób wykluczonych społecznie z tytułu bezdomności przebywających na  terenie Miasta Ustka.

Dotacja nie będzie udzielana  na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji w danej pozycji kosztorysowej w odniesieniu do grupy kosztów (łącznie wszystkie pozycje działania) do 10 % jej wartości w danym roku. W przypadku, gdy Oferent wykazał w danej pozycji kosztorysowej wyższy wkład własny finansowy i/lub wyższy wkład rzeczowy i osobowy, przekraczający 10%, zawarcie aneksu nie jest również wymagane. Natomiast, gdy Oferent wykazał w danej pozycji kosztorysowej obniżenie wkładu własnego finansowego i/lub wkładu rzeczowego i osobowego w stosunku do wcześniej zdeklarowanego, wówczas konieczne jest podpisanie aneksu. Obniżenie któregokolwiek z wkładów własnych będzie skutkowało proporcjonalnym obniżeniem przyznanej dotacji.

 

Dopuszcza się dopisywania kolejnych rodzajów kosztów w ofercie, na podstawie której Oferent otrzymał dotację wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej i uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys zadania po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy. Wprowadzony koszt nie może być podstawą do zwiększenia wysokości dotacji i finansowany może być tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie innego kosztu finansowanego z dotacji lub finansowany może być ze środków własnych.

 

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

 

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany do wysokości 15% określonych liczbowo rezultatów nie wymagają działań. Zmiany powyżej 15 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta, poprzedzonej pisemną informacją od organizacji, oraz aneksu do umowy.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

Składanie ofert odbywa się jednoetapowo tj. wyłącznie za pomocą platformy elektronicznej Witkac.pl:

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 22.12.2022 r. do godz. 15:29:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

3. Oferty złożone w papierowej wersji nie będą rozpatrywane.

4. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

5. Wymagane załączniki do oferty (w formie elektronicznej, np. skanu):

a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS,

b. w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

c. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

d. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera o sposobie reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający        z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

e. wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,

f. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,

g. w przypadku organizacji, które po raz pierwszy ubiegają się o otrzymanie dotacji z Miasta Ustka należy załączyć ostatnie, zatwierdzone przez odpowiedni organ organizacji, sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (tj. ich elektroniczne odpowiedniki) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a. uzupełnienia brakujących podpisów na złożonej ofercie, w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b. uzupełnienia brakujących załączników.

9. Nie ma możliwości wymiany ofert.

10. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a. złożenie po terminie;

b. wypełnienie poszczególnych punktów formularza oferty w sposób nieprawidłowy tj. np. poprzez wstawienie znaków, symboli, liter itp. nie będących wypowiedzią, zdaniem odnoszącym się do pytania/polecenia;

c. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części V. Ogłoszenia o konkursie.

11. W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania określonych w części I. Ogłoszenia o konkursie – zakładane rezultaty należy określić liczbowo.

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości ​​.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie z zapisami Załącznika do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi Miasta Ustka.

4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych   w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Burmistrza Miasta Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.

5. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej, których wzór stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia. Oceny Formalnej dokonuje jeden członek Komisji – osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta Ustka. Karty Oceny Merytorycznej wypełniają wszyscy członkowie Komisji. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią wyciągniętą z ocen cząstkowych członków Komisji.

6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 55 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.

7. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Ustka celem podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu oraz wysokości wsparcia.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31.12.2022 r.  na stronie internetowej www.ustka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „Witkac.pl”.

9. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Ustka, a podmiotem którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

10. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-16 pkt),

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego (0-13 pkt),

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-9 pkt),

4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 pkt),

5) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-6 pkt),

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych organizacji w latach poprzednich, tj. rzetelność, terminowość i sposób rozliczania dotacji (minus 10–6 pkt).

11. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Burmistrza.

12. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany, tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Burmistrza.

13. Wybraną do dofinansowania ofertę w wersji ostatecznie zaakceptowanej przez Gminę Miasto Ustka wraz z załącznikami należy wydrukować i dostarczyć Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Dokumenty te będą stanowić załączniki do umowy.

14. Burmistrz Miasta Ustka zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.


VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Gmina Miasto Ustka w 2022 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego określonego niniejszym regulaminem konkursowym w łącznej wysokości 145 000,00 zł. Na realizację ww. zadań  w 2021 r. wydatkowano łącznie 145 000,00 zł.                                                                                                  

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane lub finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Ustka. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
 2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b) niezwłocznego poinformowania Gminy Miasto Ustka o planowanych zmianach powyżej 15 % poszczególnych założonych rezultatów, gdyż wymagają one zgody Miasta, poprzedzonej pisemną informacją od organizacji, oraz aneksu do umowy,

b) niezwłocznego poinformowania Gminy Miasto Ustka o planowanych przesunięciach  wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. W takim przypadku przed planowanym przesunięciem należy podpisać aneks do umowy. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji w danej pozycji kosztorysowej w odniesieniu do grupy kosztów (łącznie wszystkie pozycje działania) do 10 % jej wartości w danym roku,

c) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Gminy Miasto Ustka oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji merytorycznej w zakresie realizowanego zadania celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

d) podawania danych i informacji dotyczących realizowanego zadania na każdorazowe lub cykliczne żądanie Gminy Miasto Ustka i w oczekiwanej formie,

e) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

 

IX. Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą -Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka;
 2. telefonicznie 59 8154300
 3. fax - 59 8152900
 4. przez email: bom1@um.ustka.pl.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. przyjęcia oferty realizacji zadania publicznego
 2. opiniowanie  oferty  przez  Komisję konkursową powoływaną przez Burmistrza Miasta Ustka
 3. akceptacji lub odrzucenia ofert
 4. ogłoszenie wyniku konkursu na stronie internetowej Urzędu
 5. zawarcie umowy na zaakceptowane oferty pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie, a podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym
 6. kontroli i oceny realizacji zadania
 7. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. obowiązek prawny wynikający z Rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2.  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 3. obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy;

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po zakończeniu obowiązywania umowy.

5. Odbiorcy danych

Administrator będzie  przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 1. Komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Ustka  
 2. Witkac Sp. z o.o. , z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a w zakresie obsługi systemu informatycznego na podstawie umowy powierzenia danych

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wymóg podania danych

W celu przystąpienia do konkursu podanie danych w zakresie określonym w przepisach prawa jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych spowoduje wykluczenie oferty z konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama