Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

POMOC SPOŁECZNA - Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 21.12.2022 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130 tys. PLN
Mężczyźni, Osoby w kryzysie bezdomności
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POMOC SPOŁECZNA - Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 21.12.2022 r.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2022 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2023 r.

1.

Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet
z terenu Gminy Jarocin

15.000,00 zł

15.000,00 zł

2.

Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin

130.000,00 zł

130.000,00 zł

 

 

 1. Cel zadania

Zadanie nr 1:

Celem zadania jest realizowanie kompleksowych działań w zakresie zapewnienia schronienia w schronisku dla 2 bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin, obejmujących w szczególności:

 1. możliwość całodobowego przebywania osób bezdomnych przez 7 dni w tygodniu przez cały okres realizacji zadania,
 2. zapewnienie transportu osoby bezdomnej z miejsca jej przebywania do schroniska,
 3. zapewnienie osobie bezdomnej wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku dziennie,
 4. zapewnienie osobie bezdomnej warunków sanitarnych umożliwiających utrzymanie higieny osobistej,
 5. możliwość skorzystania przez osobę bezdomną z usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskania samodzielności życiowej i wyjścia z bezdomności,
 6. zapewnienie pomieszczenia izolatorium na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych na COVID-19 lub z podejrzeniem zachorowania (przyjęcie osoby bezdomnej powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki, w izolatorium osoba będzie mogła oczekiwać na wynik testu na COVID-19 lub odbyć kwarantannę).

W ramach zadania pomocą w formie udzielenia schronienia będą objęte wyłącznie osoby posiadające decyzję administracyjną o skierowaniu do schroniska wydaną przez Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

 

Zadanie nr 2:

Celem zadania jest realizowanie kompleksowych działań w zakresie zapewnienia schronienia w schronisku dla maks. 10 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin, obejmujących w szczególności:

 1. możliwość całodobowego przebywania osoby bezdomnej przez 7 dni w tygodniu przez cały okres realizacji zadania,
 2. zapewnienie transportu osoby bezdomnej z miejsca jej przebywania do schroniska,
 3. zapewnienie osobie bezdomnej wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku dziennie,
 4. zapewnienie osobie bezdomnej warunków sanitarnych umożliwiających utrzymanie higieny osobistej,
 5. możliwość skorzystania przez osobę bezdomną z usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskania samodzielności życiowej i wyjścia z bezdomności,
 6. zapewnienie pomieszczenia izolatorium na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych na COVID-19 lub z podejrzeniem zachorowania (przyjęcie osoby bezdomnej powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki, w izolatorium osoba będzie mogła oczekiwać na wynik testu na COVID-19 lub odbyć kwarantannę).

W ramach zadania pomocą w formie udzielenia schronienia będą objęte wyłącznie osoby posiadające decyzję administracyjną o skierowaniu do schroniska wydaną przez Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

 

W związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju przy realizacji powyższych zadań należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby realizujące ww. zadania, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Schronisko należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie przestrzegając procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
  2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.

 

 

 1. Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo:
 1. unieważnienia niniejszego konkursu ofert,
 2. wyboru jednego oferenta na realizację zadania publicznego.
  1. Za błąd formalny uznaje się:
 3. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej,
 4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie,
 5. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
 6. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych,
 7. złożenie oferty bez wymaganych załączników,

Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym

 1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością organizacji.

8. Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz         z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty:

 1. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 3. potwierdzenie, że schronisko dla bezdomnych prowadzone przez oferenta znajduje się w rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 48a ust. 11 ustawy o pomocy społecznej (w formie podpisanego oświadczenia).

9. Przedmiot działalności oferenta musi być zgodny ze sferą działalności pożytku publicznego/obszarem tematycznym – pomoc społeczna.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia 01.01.2023 r. (z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od daty zawarcia umowy)  do dnia 31.12.2023 r.
 3. Forma zlecenia dla zadania nr 1: powierzenie, maksymalna  kwota wnioskowanej dotacji 15.000,00 zł.
 4. Forma zlecenia dla zadania nr 2: powierzenie, maksymalna  kwota wnioskowanej dotacji 130.000,00 zł.
 5. Oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w  umowie oraz zgodnych z:
 1. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
 1. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Jarocin.

 

 1. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania poprzez platformę elektronicznej www.witkac.pl.
 2. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) - sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm).

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 10%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
 2. Inne warunki realizacji zadania:
 1. oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”,
 2. schronisko dla bezdomnych prowadzone przez oferenta musi znajdować się w rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 48a ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,
 3. oferent wyłoniony w konkursie zobowiązany jest do przekazywania do 5-go dnia każdego miesiąca do Centrum Usług Społecznych w Jarocinie informacji składających się z ewidencji osób z terenu Gminy Jarocin przebywających w schronisku oraz list obecności podpisanych przez osoby przebywające w schronisku - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. oferent wyłoniony w konkursie zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania CUS Jarocin o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu w schronisku osoby skierowanej przez okres dłuższy niż przez kolejne 3 dni, a w przypadku wydalenia osoby ze schroniska poinformowaniu o przyczynie wydalenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zdarzenia,
 5. oferent wyłoniony w konkursie zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania CUS Jarocin o każdorazowym przyjęciu osoby bezdomnej do schroniska.

 

 

 

 

 

 

 1. Termin składania ofert
 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 21.12.2022 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl tj. do dnia 27.12.2022 r.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru
 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 30.12.2022 r .
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Burmistrz Jarocina zarządzeniem powołuje Komisję konkursową, przy czym w skład Komisji konkursowej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności członkowie Branżowych Zespołów Konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chyba że muszą zostać wykluczeni z powodów określonych w pkt. 4 niniejszego ustępu.
 4. W pracach Komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód.
 5. O powołanie w skład Komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed przystąpieniem do oceny każdy z członków Komisji składa za pomocą ww. platformy oświadczenie o braku powiązania z podmiotami składającymi ofertę, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego ustępu.
 6. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje poprzez platformę www.witkac.pl  dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert i każdą z nich indywidualnie ocenia według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.
 7. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert. Spośród zaproponowanych przez członków Komisji kwot odrzucana jest najwyższa i najniższa, a z pozostałych wyciągana średnia, która stanowi proponowaną kwotę dofinansowania danej oferty.
 8. W przypadku dużych rozbieżności w ocenach poszczególnych ofert przez członków Komisji lub na wniosek jednego z członków Komisji  zwoływane jest posiedzenie Komisji, podczas którego omawiane są problematyczne kwestie, po czym Komisja podejmuje stanowisko na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu Komisji konkursowej, informacja o tym jest przekazywana Burmistrzowi Jarocina.
 9. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uznaje się każdą, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 50. Może się zdarzyć, iż nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie uzyskają środki finansowe z budżetu Gminy Jarocin.
 10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Jarocina.

 

 

 1. Kryteria szczegółowe wyboru oferty dla zadania nr 1 i nr 2:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania,

w tym wolontariuszy (wykształcenie, doświadczenie)

10

2

Zasoby lokalowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji zadania

20

3

Wartość merytoryczna projektu:

 1. spójność działań określonych w harmonogramie: 0-8 pkt.  
 2. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-8 pkt.
 3. innowacyjność: 0-6 pkt.
 4. dostosowanie metod do potrzeb adresatów: 0-7 pkt.
 5. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-6 pkt.

35

4

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

16

5

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjentów), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-3 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-6 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-4 pkt.

15

6

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

 • ocena pozytywna: 4 pkt.

4

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama