Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 23.12.2022 15:30
Dzielnica Wilanów
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Szkolenie stacjonarne i współzawodnictwo sportowe dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, którego adresatami będą dorośli oraz dzieci i młodzież, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę w dyscyplinach sportowych objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, określonego regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra.

W zakres zadania mogą wchodzić:

 • prowadzenie szkolenia stacjonarnego;
 • udział we współzawodnictwie sportowym;
 • organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców w Dzielnicy Wilanów.

Ogólne warunki realizacji zadania:

 • Całoroczne, systematyczne, stacjonarne szkolenie sportowe (z wyłączeniem okresu ferii letnich), udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców;
 • Szkolenie odbywa się minimum 2 razy w tygodniu po 1,5 godzinie lub 3 raz w tygodniu po godzinie dla dzieci w wieku szkolnym oraz minimum raz w tygodniu po 1 godzinie dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Grupa szkoleniowa składa się z min. 10 osób,
 • Współpraca przy przynajmniej dwóch wydarzeniach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W ofercie należy zawrzeć dokładne informacje dotyczące miejsca prowadzenia szkolenia, grupy adresatów zadania, czasu trwania szkolenia z podziałem na tygodnie, grupy szkoleniowe, częstotliwość prowadzenia jednostek treningowych oraz informacja dotycząca kwalifikacji kadry szkoleniowej.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczącą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację;

Każdy uczestnik szkolenia objęty dofinansowaniem ma obowiązek posiadania dodatkowego ubezpieczenia NNW oraz aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu (tylko w przypadku dzieci i młodzieży).

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe/zasadnicze należy wpisać w ofercie w części III.5 - Planowany poziom osiągnięcia rezultatów.
W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana.

Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Koszty kwalifikowalne w ramach realizacji zadania (z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy):

Szkolenie stacjonarne/zajęcia podnoszące sprawność fizyczną:

 • wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej (z wyłączeniem koordynatorów);
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);
 • zakupu potrzebnego sprzętu sportowego (do 10 000 zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu, koszt transportu/przesyłki nie jest kosztem kwalifikowalnym;
 • wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;
 • zakup osobistego sprzętu sportowego;
 • badania lekarskie, badania wydolnościowe;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

Udział we współzawodnictwie:

 • przejazd, transport;
 • zakwaterowanie, wyżywienie, woda;
 • opłaty za udział we współzawodnictwie;
 • zakup medykamentów i środków opatrunkowych;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

W dyscyplinach, dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe, dodatkowo:

 • obsługa sędziowska;
 • wynajem obiektów;
 • obsługa techniczna;
 • obsługa medyczna.

Koszty związane z zapewnieniem dostępności.

Ponadto inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – po uznaniu celowości przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Koszty obsługi zadania publicznego:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa - koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawę – koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.3 oferty.

W przypadku pobierania opłat w różnej wysokości dla jednej dyscypliny np. od X zł do Y zł należy podać średnią wysokość pobieranej opłaty od jednego uczestnika szkolenia/m-c.

UWAGA! PRAWIDŁOWO WYKAZANA KWOTA ŚWIADCZEŃ OD ODBIORCÓW ZADANIA POWINNA BYĆ ZGODNA ZE WZOREM NA WYLICZENIE:

8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku nieprzeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Prowadzący szkolenie zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć, zawierającego listę uczestników, frekwencję, zapis treści zajęć, będzie wymagany przy kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy, dzienniki zatwierdzone przez Zleceniobiorcę (klub prowadzący szkolenie), powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

Wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanych ofert:

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje wg wzoru: liczba tygodni (38) szkolenia objętego dofinansowaniem x liczba godzin tygodniowo (maksymalnie 4) x wskaźnik dofinansowania x liczba zawodników.

 

W przypadku:

 • gdy łączna kwota wyliczona według wskaźników, przeznaczona na szkolenie stacjonarne i współzawodnictwo sportowe przekroczy 120 000 zł naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy łączna kwota wyliczona według wskaźników, będzie mniejsza niż 120 000 zł dopuszcza procentowe zwiększenie kwoty – z uwzględnieniem wnioskowanej dotacji,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenie będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona wg wskaźnika naliczenia,
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych, dotacja, która zostanie naliczona według wskaźników, może zostać zwiększona do 20%,
 • dotychczasowej, niesatysfakcjonującej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, niezadowalającej realizacji zadań zlecanych, dotacja, która zostanie naliczona według wskaźników, może zostać zmniejszona do 10%;

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany dostarczyć jest imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór zostanie udostępniony przez pracownika Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów).

Wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową na terenie m.st. Warszawy minimum 2 lata.

Uwagi:

 • na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy,
 • w przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursów, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama