Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od...

Reklama
„Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”
Nabór od 30.11.2022 do 22.12.2022 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie działań klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”.

Adresaci zadania: mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - osoby uzależnione, osoby uzależnione w procesie zdrowienia i bliscy osób uzależnionych.

Obszar realizacji zadania: Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.

Metody realizacji zadania:

 • Działania ukierunkowane na wspieranie abstynencji.
 • Zajęcia warsztatowe.
 • Grupy wsparcia.
 • Konsultacje indywidualne certyfikowanego terapeuty uzależnień.
 • Działania readaptacyjne - aktywizacja zawodowa i społeczna.
 • Działania interwencyjne przeznaczone dla osób uzależnionych  i członków ich rodzin, motywujące do podejmowania leczenia w placówkach specjalistycznych.
 • Zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczące umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych.
 • Działania mające na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich.
 • Prowadzenie punktu pierwszego kontaktu – konsultacje indywidualne i telefon zaufania.
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych.
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
 • W klubie nie można prowadzić terapii.

 

Warunki realizacji zadania:

 • Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest zapewnić zewnętrzną tablicę informującą o realizowanym zadaniu, godzinach otwarcia, stałym planie działań i finansowaniu zadania ze środków m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w m.st. Warszawy.
 • Wymagany jest szczegółowy opis realizacji zadania wraz z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej lub urlopowej.
 • W ofercie należy opisać sposób rekrutacji uczestników zadania oraz planowaną współpracę z instytucjami i podmiotami (do oferty można załączyć listy intencyjne lub porozumienia o współpracy).
 • Wymagane jest określenie w ofercie kwalifikacji osób, które będą realizatorami poszczególnych działań oraz posiadanie aktualnych dokumentów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych programów osób prowadzących/nadzorujących zajęcia. Muszą być to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, wskazane adekwatnie do wybranych form realizacji zadania.
 • Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania publicznego:
 • dokumentowanie pracy merytorycznej, posiadanie dziennika zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności uczestników zajęć, prowadzenie dokumentacji pracy grupowej i indywidualnej, prowadzenie dokumentacji pozwalającej na analizę statystyczną wg typu udzielonych porad, pisemne zgody uczestników zajęć na przetwarzanie danych osobowych, raport z ewaluacji.
 • Kosztorys zadania musi być czytelny, tj. w jednej pozycji kosztorysu musi zawierać się jeden rodzaj kosztów. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego i kalkulacja przewidywanych kosztów muszą być zgodne z harmonogramem i uwzględniać przerwy, w których klub nie jest dostępny dla uczestników (tj. koszty muszą zostać obliczone w skali miesiąca, adekwatnie do czasu, w którym czynny jest klub).
 • Koszty na zasadzie ryczałtu nie podlegają rozliczeniu.
 • W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania.
 • Po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań. W trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
 • Realizator zapewni odpowiedni lokal do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Bemowo.
 • W przypadku projektów, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji jest możliwe od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych jest możliwe od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • W przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, aby projekt zakładał realizację zadania w sposób zdalny ( z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama