Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania...

Reklama
„Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zjawisk”
Nabór od 30.11.2022 do 22.12.2022 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 73,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 73,8 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym, będącym konsekwencją tych zjawisk”.

Adresaci zadania:

mieszkańcy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w szczególności :

 • Dzieci i młodzież uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 • Rodzice i/lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 • Kadra pedagogiczna placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Obszar realizacji zadania:

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy – w szczególności obszary problemów społecznych zawarte w załączniku nr 1 do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, w szczególności z rejonów ulic: Jana Blatona, Mieczysława Wolfkego, Czerwonych Maków, Secemińskiej, gen. Waleriana Czumy, gen. Tadeusza Pełczyńskiego, mjr Henryka Sucharskiego.

Metody realizacji zadania:

Realizacja programów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz uzależnień behawioralnych o potwierdzonej skuteczności na wszystkich poziomach edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) oraz działania edukacyjne adresowane do rodziców, opiekunów i nauczycieli, ukierunkowe na wzrost wiedzy i komepetencji wychowawczych (warsztaty, szkolenia), w tym profilaktyka uzaleźnień behawioralnych. 

 

 • Preferowane programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl).
 • Programy nowatorskie i innowacyjne, o potwierdzonej skuteczności, zgodnie z wytycznymi Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.
 • Program powinien być zgodny ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego, wynikających z uchwalonego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025. Musi stanowić zamkniętą strategię, która będzie podlegała systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności.
 • W przypadku programów realizowanych w placówkach oświatowych wymagana jest zgoda dyrektora placówki na jego realizację.
 • Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wymagane jest dołączenie pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć, podpisanego przez dyrektora placówki.
 • Działania mają przyczynić się do poprawy społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.
 • Działania profilaktyczne będą podlegały systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności, która zostanie przedstawiona w sprawozdaniu końcowym. Ewaluacja musi zawierać odniesienie do wskaźników określonych w ogłoszeniu bądź samodzielnie określonych przez oferenta.
 • Wymagane jest posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadania o podobnym charakterze.
 • Zaleca się wdrażanie nowatorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki uzależnień.
 • Zaleca się określenie celu projektu, który powinien wiązać się z celem zadania konkursowego, w ramach którego można otrzymać dotację.
 • Wymagane jest określenie w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego i ich trwałości. Rezultaty powinny być realistyczne i mierzalne.
 • Wymagane jest przedstawienie szczegółowego planu rekrutacji oraz przeprowadzenie rekrutacji uczestników.
 • Wymagane jest określenie w ofercie kwalifikacji osób, które będą realizatorami poszczególnych działań (np. wskazanie pożądanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego do przeprowadzenia działań profilaktycznych).
 • Wymagana dokumentacja: lista uczestników, konspekt zajęć grupowych, raport z ewaluacji.
 • Kosztorys zadania ma być czytelny, tj. w jednej pozycji kosztorysu musi zawierać się jeden rodzaj kosztów.
 • W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania.
 • Po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań. W trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
 • Realizator zapewni odpowiedni lokal do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Bemowo.
 • W przypadku projektów, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji jest możliwe od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych jest możliwe od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • W przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, aby projekt zakładał realizację zadania w sposób zdalny ( z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych).
 • Przed dopuszczeniem do realizacji oferent zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu czynności związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą, pod kątem figurowania tych osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie nie będą brały udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze, co do których oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama